FGC

TITULARITAT

www.fgc.cat, www.lamolina.cat, www.valldenuria.cat i www.cremallerademontserrat.cat són dominis d’Internet titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

RESPONSABLE

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. – 08017 – Barcelona. Tel.: +34 933 66 30 00 – Dades contacte del DPD : dpd@fgc.cat.

COPYRIGHT I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’FGC. També ho són el disseny, l’organització i la presentació de tots els continguts. Se’n prohibeix la utilització sense permís previ d’FGC. També se’n prohibeix la reproducció, la duplicació, la còpia, la venda, la revenda o l’aprofitament amb finalitats comercials. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s’escaiguin, d’acord amb les lleis i els tractats internacionals en vigor.

La totalitat del contingut d’aquest web, siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual titularitat d’FGC. Es prohibeix la modificació, la còpia, la reproducció, la descàrrega, la transmissió, la distribució o la transformació dels continguts sense l’autorització del titular.

L’accés al web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts del web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitats comercials.

CONTINGUTS

FGC vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquest web i es reserva el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. FGC no es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar de les errades en els continguts que puguin aparèixer en aquest web proporcionats per tercers.

Es prohibeix qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de propietat de tercers i continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti a fer una ofensa penal o en constitueixi una.

Així mateix, es prohibeix la inclusió i la comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error la resta d’usuaris o el personal d’FGC, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

FGC pot prohibir l’accés a aquest web de qualsevol usuari que dugui a terme qualsevol de les conductes esmentades en paràgrafs anteriors, que no són limitadors.

FGC pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es trobin fora d’aquest web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s’ofereixin al web de destí.

En cas que hi hagi qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d’aquest web i els documents que constitueixen l’origen de la informació, preval allò que s’indica en aquests últims documents, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que en dona fe de l’autenticitat i contingut.

No es permès modificar aquest web.

NAVEGACIÓ, SEGURETAT I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

FGC no garanteix l’absència de virus o altres elements que pugin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuaris d’aquest web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. FGC no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest web.

Aquest avís legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través del web d’FGC.

FGC no garanteix ni es responsabilitza que l’accés al web sigui ininterromput o estigui lliure d’errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l’accés i l’ús d’aquest web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Els termes i les condicions que regeixen aquest web, com també les relacions que se’n puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic, estatal o europeu que siguin aplicables.

X