FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Data Avís: 15.03.2011 Substitució de l'Annex 3 "Criteris d'adjudicació" del Plec Administratiu en idioma català i modificació del redactat de la clàusula 4.3.1 del Quadre de Característiques:
Es substitueix l'Annex 3 "Criteris d'adjudicació. Contracte de serveis" del Plec de Clàusules Administratives en idioma català (el Plec en idioma castellà és correcte).
Es modifica el redactat de la clàusula 4.3.1 del Quadre de Característiques i on deia "per sota de les indicades" ara diu "per sobre de les indicades"
 
Data Avís: 01.03.2011 Modificació de l'apartat H de la clàusula 4.3.1 (volum primes mediades dels dos últims anys)
Es modifica el Plec de Clàusules Administratives, reduint el volum mínim de primes mediades en els dos últims anys que cal acreditar en cadascun dels lots.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Servei de mediació de les pòlisses d'assegurances privades a contractar per FGC des de l'01/01/2012 fins el 31/12/12 prorrogable

REFERÈNCIA PO06/11
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 22.02.2011
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 02.03.2011 DOGC núm. 5829
02.03.2011 DOUE núm. S42
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 117.500,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 11.04.2011 · 14:00h.
RELACIÓ D'OFERTANTS INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 15.04.2011]
DATA OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES 28.04.2011 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES TÈCNIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 29.04.2011]
DATA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES 19.05.2011 · 12:00h. [modificat: 03.03.2011]

VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES I RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 20.05.2011]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT [Adjudicació que es declara deserta en data 03.06.2011]