FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Data Avís: 15.05.2012 Canvi data sessió pública d'obertura d'ofertes
Es modifica la data d'obertura d'ofertes que tindrà lloc el 29/05/12 a les 12:10h en el mateix lloc indicat al Plec
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Subhasta d'immobles per a la venda d'un solar de forma irregular de 461m2 ocupat acualment per un edifici de 215m2 que dóna front al carrer Santpedor, 52 de Manresa.

REFERÈNCIA S02/12
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 27.04.2012
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 27.04.2012 DOGC núm 6117
27.04.2012 La Vanguardia
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 260.849,88 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 22.05.2012 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 24.05.2012 · 12:10h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 05.10.2012]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT [Adjudicació que es declara deserta en data 05.10.2012]