FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

PO14-15.3.pdf Data Avís: 08.10.2015 Anul·lació de la licitació
Licitació anul·lada: La proporcionalitat de les ofertes presentades fa inviable l'adjudicació del concurs en aplicació dels prinicipis de proporcionalitat i igualtat de tracte.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Explotació de les Unitats d'allotjament i restauració dels edificis del Santuari de Núria propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

LICITACIÓ ANULADA  
REFERÈNCIA PO14/15
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 26.06.2015
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Resultat garantit a l'explotador 1,5% dels ingressos estimats 3.000.000 € Ingressos estimats per cànon de cessió d'explotació, per tot el termini de contracte 1.583.303,71.- €
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 14.07.2015 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 23.07.2015 · 12:10h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 17.07.2015]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT / € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 19.10.2015 [data publicació al perfil: 19.10.2015]
DATA DE CONTRACTE 19.10.2015 [data publicació al perfil: 19.10.2015]