FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

PO27-15.2.pdf Data Avís: 23.09.2015 Resolució Mesa de Contractació
Transcorregut el termini previst, no s'han resolt les deficiències del sobre núm.1 i l'oferta presentada no pot ser admesa
 
Data Avís: 15.09.2015 Modificació data obertura sobre 2 (oferta econòmica)
Es modifica la data d'obertura del sobre núm. 2 que tindrà lloc a les oficines d'FGC del carrer dels Vergós núm. 44 el proper dia 21/09/2015 a les 11:30 en lloc del dia 17/09/2015 inicialment previst.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Cessió d'explotació de l'Alberg Les Estades en el Pallars Sobirà per un termini de 4 anys prorrogables fins un màxim de 6 anys

REFERÈNCIA PO27/15
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 04.08.2015
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Valor mínim de licitació de 90.000,00.- €
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 10.09.2015 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 17.09.2015 · 12:30h.
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT [Adjudicació que es declara deserta en data 21.09.2015]