FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Renovació anual del sistema de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensió a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediments negociats sense publicitat

LICITACIÓ ANULADA  
REFERÈNCIA C01/15
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 28.09.2015
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 29.09.2015 DOGC
26.09.2015 DOUE
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Per tractar-se d'un sistema de classificació de proveïdors no existeix pressupost de licitació. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediments negociats sense publicitat
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
RESUM CERTIFICACIONS CLASSIFICACIÓ INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 08.10.2016 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 08.10.2016 · 00:00h.