FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Instruccions de Contractació

FGC, d'acord amb la normativa que li és d'aplicació, dóna publicitat a través d'aquest mitjà a les instruccions de contractació que regulen els procediments d'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada.

En conseqüència, les instruccions de contractació s'aplicaran als contractes que celebri FGC, que tinguin un import inferior al següent:

 
 
Obres
5.548.000 €*
Subministraments i serveis
443.000 €*

*Efectius a partir de l'1/01/2018

Aquests imports, que corresponen al valor estimat del contracte, quedaran actualitzats automàticament en funció dels que siguin fixats per als contractes harmonitzats per la Unió Europea.

El sistema de contractació previst per FGC estableix la incorporació progressiva de documents i formalitats a mesura que s'incrementa la importància econòmica del contracte. Aquesta incorporació permet l'aplicació supletòria de documentació de caràcter general, juntament amb aquella que sigui específica del contracte.

Per això, les instruccions de contractació estableixen la utilització sistemàtica d'alguns dels documents que s'indiquen al peu d'aquesta nota.

Per a l'ampliació de qualsevol informació referent al perfil de contractant d'FGC, podeu posar-vos en contacte amb l'Àrea d'Aprovisionaments i Contractació:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Vergós, 44, 08017 Barcelona.
NIF: Q0801576J

+34 93 366 30 00

contractacio@fgc.cat

Horari del registre públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, tot l'any.
Els dies 24 i 31 de desembre romandrà tancat.
Documents del sistema

Plec de clàusules administratives particulars (són específiques per a cada contractació i es poden consultar accedint a l'apartat de licitacions i adjudicacions).