FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Obres

Data Avís: 29.07.2010 MODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ CABLE
Al punt G del Plec Administratiu, on diu Cable 1,8/3 Kv de 1 x 300 mm2 Cu tipus RHZ1FA3Z1-2OL (AS) ha de dir Cable 1,8/3 Kv de 1 x 300 mm2 Cu tipus RZ1FA3Z1(AS).
En conseqüència també es modifica en els mateixos termes el cable descrit a la partida GG3Z364Z i les posicions de pressupost 01.01.05.4 i 01.02.01.3 del Projecte annex al Plec Tècnic d'aquesta licitació.
 

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Obres i instal.lacions per a la reubicació dels equips actuals de la subcentral de Gràcia a l'estació de Plaça Catalunya dels FGC

REFERÈNCIA PNP23/10
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 20.07.2010
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 923.500,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVICE POINT
C/ Pau Casals,161-163 (El Prat de LLobregat)
Tel. 93 508 29 00
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 06.09.2010 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 09.09.2010]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT ELECTREN, SA / 695.000,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 06.10.2010 [data publicació al perfil: 06.10.2010]