FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Data Avís: 01.09.2016 Modificacació apartat H (Quadre de característiques) clàusula 6.1.1 (valoració de les ofertes)
On diu: La millor oferta partida per l'oferta que es puntua i el resultat multiplicat per 100

Ha de dir: L'oferta que es puntua partida per la millor oferta i el resultat multiplicat per 100
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Servei de cessió per a l'explotació de l'alberg Les Estades per un període de 4 anys prorrogable per 2 anys addicionals (Ref. PO06/16)

REFERÈNCIA PO06/16
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 07.07.2016
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 12.07.2016 DOGC
12.07.2016 Segre
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 71.280,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 02.09.2016 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 15.09.2016 · 12:10h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 08.09.2016]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT FUNDACIÓ PERE TARRES / 82.000,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 28.10.2016 [data publicació al perfil: 28.10.2016]
DATA DE CONTRACTE 01.12.2016 [data publicació al perfil: 02.11.2016]