FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Data Avís: 07.03.2017 Vigència contracte
El període inicial de vigència serà el comprés entre el 07/04/2017 i el 28/02/2018. En cas de pròrrogues posteriors aquestes seran per períodes de 12 mesos comptadors des del 01/03/2018
 

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Explotació de l'activitat d'hípica a l'estació de muntanya de Vall de Núria dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des del 7 d'abril de 2017 fins al 28 de febrer de 2018 amb possibilitat de pròrroga d'any en any fins a un màxim de 5 anys addicionals

REFERÈNCIA PSP19/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 28.02.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 5.500,00 € (cànon fix) + 1.500,00 € (cànon variable estimat)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 14.03.2017 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 20.03.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT PONICAT / 7.500,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 10.04.2017 [data publicació al perfil: 10.04.2017]