FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Venda de desferra de pilones de l'obra de la catenària de via a la Vall de Núria

REFERÈNCIA S05/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 26.06.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 48.100,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 04.07.2017 · 14:00h.
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT RIMETAL, SA / 48.100,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 27.07.2017 [data publicació al perfil: 27.07.2017]