FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Venda de desferra de cables de coure nu dipositats a Martorell Enllaç i Rubí

REFERÈNCIA S07/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 18.07.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 3,70 € / kg coure
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 07.09.2017 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 12.09.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT RIMETAL, SA / 4,75 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 27.09.2017 [data publicació al perfil: 27.09.2017]