FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Quadre PO28-15.pdf Data Avís: 16.09.2015 Resolució mesa de contractació - Sobre núm. 1
Resolució mesa de contractació - Sobre núm. 1 - Documentació Administrativa
 
Data Avís: 15.09.2015 Modificació data obertura oferta
Es modifica la data d'obertura del sobre núm. 2 (proposició econòmica) que tindrà lloc a les oficines d'FGC del carrer dels Vergós núm. 44 el proper dia 21/09/2015 a les 11:40 en lloc del dia 18/09/2015 inicialment previst.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Cessió del servei d'explotació de les unitats d'allotjament i restauració d' Espot i Port-Ainé, d'acord amb les directrius, protocols i procediments que estableixi FGC.

REFERÈNCIA PO28/15
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 05.08.2015
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 79.106,92 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 10.09.2015 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 18.09.2015 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 27.11.2015]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, SLU / 94.222,68 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 27.11.2015 [data publicació al perfil: 27.11.2015]