FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Cessió explotació i arrendament de la cafeteria del Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat dels FGC

REFERÈNCIA PSP25/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 07.03.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Valor mínim de licitació per cànon fix per al període inicial valorat en 300,00 € (base imposable)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 21.03.2017 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 24.03.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT Cap oferta presentada / € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 13.04.2017 [data publicació al perfil: 13.04.2017]