FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Alienació mitjançant subhasta pública de l'Immoble situat al carrer d'Alexandre Torrelles núm. 15 / Jaume Puigvert núm. 16, 2n. 2a., de Barcelona

REFERÈNCIA S06/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 18.07.2017
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 18.07.2017 DOGC
17.07.2017 La Vanguardia
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 50.860,61 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 08.09.2017 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 21.09.2017 · 12:15h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 15.09.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT INVERSIONS SOMIAR I VIURE, SL / 50.860,61 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 27.10.2017 [data publicació al perfil: 27.10.2017]