FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Venda de desferra de transformador i cables de coure nu i aïllat a les instal·lacions d'FGC

REFERÈNCIA S10/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 08.11.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 17.750,00 € aprox (3,50 €/kg)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 14.11.2017 · 14:00h.
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT RIMETAL, SA / 15.772,50 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 30.11.2017 [data publicació al perfil: 30.11.2017]