FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Subhasta pública de dues finques situades a la Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), departament número cent, escala número 41, bloc IX, planta vuitena, porta quarta (LOT 1) departament vuitanta-vuit, escala número 41, bloc IX, planta setena, porta quarta (LOT 2) i d'una finca situada al carrer d'Alexandre Torrelles, núm. 15, planta segona, porta segona i de Jaume Puigvert, núm. 16, primer nivell o planta baixa, de Barcelona (LOT 3)

REFERÈNCIA S03/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 14.03.2017
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 09.03.2017 La Vanguardia
PRESSUPOST DE LICITACIÓ - Lot 1: 36.485,57 € (impostos a part) - Lot 2: 36.485,57 € (impostos a part) - Lot 3: 50.860,61 € (impostos a part)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 13.04.2017 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 27.04.2017 · 12:10h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 28.04.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 23.05.2017]
DATA D'ADJUDICACIÓ 27.04.2017 [data publicació al perfil: 23.05.2017]