FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Venda de desferra de cables de coure nu dipositats a Martorell Enllaç

REFERÈNCIA S04/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 16.05.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Import mínim de licitació per kg, impostos i despeses exclosos: 4,01 €/kg
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 30.05.2017 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 06.06.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT [Adjudicació que es declara deserta en data 31.05.2017]