ACCESSIBILITAT WEB

El web FGC s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.0. Aquestes pautes WCAG 2.0 es referencien a la Norma UNE 139803:2012, que actualitza i substitueix l’anterior, de 2004, que feia referència a les normes WCAG 1.0.

El compromís de la Ferrocarrils de la Generalitat és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com les legislacions europea, espanyola (Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre) i catalana (Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat), exigeixen a les administracions públiques.