Medidas relacionadas con la gestión del personal de FGC

Para ver todas las medidas que se han tomado en FGC para la gestión de su personal podeis dirigiros a los apartados de la “Memòria d’accions Coronavirus SARS-CoV-2” siguientes:

  • Apartat 2.2 “Pla de contingència i fases d’actuació pel coronavirus SARS-CoV-2”.
  • Apartat 2.3 “Mesures organitzatives per donar compliment al Pla de contingència”.
  • Apartat 2.4 “Bústia de suport per a la gestió administrativa”.
  • Apartat 2.5 “Altres mesures organitzatives”.
  • Apartat 2.8 “Responsabilitat Social”.
  • Apartat 4 “Seguiment de la plantilla”.
  • Apartat 9 “Retorn a la nova normalitat”.”