Béns immobles a FGC

La naturalesa dels béns immobles d’FGC (terrenys i edificis) està regulada per la Llei ferroviària de Catalunya, 4/2006, de 31 de març, (articles 13 i 14).

Segons aquesta llei es consideren terrenys de domini públic aquells ocupats per les línies ferroviàries i per una franja de terreny de vuit metres a cada costat de la plataforma ferroviària. Aquesta mesura es pren en horitzontal i perpendicularment al seu eix, des de l’aresta exterior des de l’explanació. La distància es redueix a cinc metres per als sòls qualificats com a urbans consolidats pel corresponent planejament urbanístic.

Inventari Patrimoni

Al següent enllaç podeu trobar informació en relació als bens immobles d’FGC pertanyents a les diferents línies i estacions de muntanya que explota FGC. Per a ampliar la informació exposada o aclarir qualsevol qüestió relacionada en relació a algun Bé immoble en particular, podeu adreçar les vostres peticions o suggeriments a ‘Sol·licitar informació’

Data actualització: 14/03/2017
Freqüència actualització: Anual