Com puc sol·licitar el carnet de pensionista d’Fgc?

Només poden obtenir o renovar el carnet de pensionista d’FGC persones que estiguin empadronades en un municipi de la demarcació de Barcelona.

CARNET DE PENSIONISTA A

1. Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) infe-riors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

2. Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) infe-riors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

CARNET DE PENSIONISTA B

1. Persones de 65 anys o més, amb uns ingressos personals* superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

2. Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos personals* superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

Les persones amb una renda personal que superi el doble de l’IPREM, encara que acompleixin amb els altres requisits, no poden gaudir de cap dels dos carnets de pensionista d’FGC.

* El càlcul dels ingressos de la renda personal s’obté del resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys) entre el nombre de membres.

TRAMITACIÓ
Obtenció o renovació del carnet:

Aquí podràs demanar cita prèvia

Cal recollir el full de sol·licitud en qualsevol estació d’FGC de les línies Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia.
També cal recollir un sobre de franqueig a destinació.
Lliurament de la documentació:

Cal lliurar el full de sol·licitud degudament emplenat amb les dades i tota la documentació acreditativa:
Per correu postal, utilitzant el sobre de franqueig a destinació.
A l’oficina de confecció de carnets de pensionista, al carrer Avenir, núm. 6, de Barcelona.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Full de sol·licitud emplenat amb les dades personals i amb les dades bancàries, si s’opta pel pagament mitjançant domiciliació bancària.
Fotocòpia del DNI o NIE.
Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat acreditatiu de la discapacitat que expedeix el Departament de Treball, Afers socials i Famílies o de la targeta acreditativa de la discapacitat, conforme té un grau igual o superior al 33%.
Original del certificat d’empadronament on constin les persones de la unitat familiar.
Fotocòpia de la declaració de la renda de les Persones Físiques** conjunta o individual, que indiqui els ingressos de tota la unitat familiar.
Original de rebut del pagament a l’estació o al Servicaixa, si s’escau.
** Si un membre de la unitat familiar (més gran de 18 anys) no està obligat a fer la declaració de la renda, cal presentar:
Original de certificat de l’administració tributària conforme no hi ha obligació de fer la declaració de renda. Ha d’incloure els ingressos i se n’ha de presentar un per a cada membre de la unitat familiar que estigui en la mateixa condició.
Si algun membre de la unitat familiar (més gran de 18 anys) no percep cap ingrés, cal presentar:
Original del certificat negatiu de pensió de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS)***.
Original del certificat negatiu de pensió de classes passives de l’Estat expedit pel Ministeri d’Economia i Hisenda***.
*** Si no heu rebut el certificat de la pensió, cal sol·licitar-lo a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per internet a la web www.seg-social.es

PAGAMENT

Estacions d’FGC: Cal demanar l’ajuda d’un agent d’estacions. Podeu pagar mitjançant la màquina expenedora amb targeta de crèdit o en efectiu.
La màquina proporcionarà un justificant, que heu d’adjuntar a la resta de documentació per presentar.
Domiciliació bancària: Cal incloure les dades bancàries al full de sol·licitud. Aquesta opció permet signar el full i fer la tramitació sense haver de desplaçar-se.
ServiCaixa: Cal fer el pagament en qualsevol ServiCaixa de CaixaBank mitjançant el codi de barres inclòs en el full de sol·licitud i enviar l’original del justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació per presentar.
Despeses de gestió i tramitació: L’import que cal pagar per a la gestió i tramitació del carnet de pensionista és de 5 €.
RECEPCIÓ

El Carnet de Pensionista s’enviarà per correu ordinari a l’adreça postal indicada al full de sol·licitud.

També et pot interessar

Tràmits

Logo fletxa dreta negra

Pensionistes

Logo fletxa dreta negra

Condicions d’ús del servei

Logo fletxa dreta negra

No s'ha trobat cap resultat.

Atenció al client

No has pogut resoldre els teus dubtes?

Si no has trobat resposta a les teves preguntes pots contactar amb nosaltres o fer-nos arribar la teva inquietut a través del formulari de consultes.

Atenció al client

No has pogut resoldre els teus dubtes?

Si no has trobat resposta a les teves preguntes pots contactar amb nosaltres o fer-nos arribar la teva inquietut a través del formulari de consultes.
Menú
X