FGC

LA POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL D'FGC

La política d’RS de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es fonamenta en la seva identitat que ve definida per la seva missió, visió de futur i valors corporatius.
Com a eina per enfortir el vincle entre els signes d’identitat, l’enfocament estratègic i de gestió d’FGC i els criteris ètics propis del model de desenvolupament sostenible, establim el següents 10 principis d’actuació, que defineixen la nostra política corporativa de responsabilitat social i que, a la seva vegada, representen els nostres compromisos explícits amb totes les nostres parts interessades.

Els 10 principis/ compromisos que conformen la nostra política de Responsabilitat Social i que per tant actuen com a referència de totes les polítiques de l’empresa són:

1.- Amb la seguretat i la qualitat dels serveis ferroviaris i de lleure:

Ens comprometem a vetllar per la seguretat del nostre sistema de transport i de les instal·lacions de turisme i muntanya, aplicant el principi de prevenció més enllà del compliment dels mínims legals exigibles. En el mateix sentit entenem que es indissociable la promoció de la qualitat, basada en la professionalitat, la innovació, la orientació al client i la millora contínua en els nostres processos de prestació del servei, de manteniment del material i infraestructures i els processos corporatius de suport.

2.- Amb l’accessibilitat universal:

Ens comprometem amb els principis de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom, de tal manera que les nostres instal·lacions i trens facilitin l’accés, en condicions de total autonomia, a les persones que, de forma permanent o temporal, ho facin precís.

3.- Amb el civisme i la convivència:

Ens comprometen a fomentar el civisme i la convivència en els nostres trens i instal·lacions, impulsant que totes les persones que treballen a FGC com clients, empreses contractades, etc., actuïn i defensin aquests valors.

4.- Amb les persones que treballen a FGC:

Ens comprometem a desenvolupar polítiques enfocades a oferir una ocupació de qualitat que afavoreixi el desenvolupament personal i professional, la igualtat d’oportunitats, la salut i seguretat en el treball i el compromís de les persones que formen part de l’empresa.

5.- Amb la bona governança empresarial:

Ens comprometem a gestionar amb criteris de transparència, difonent i comunicant les nostres activitats de forma accessible i sotmetent-les aprocessos de verificació interns o externs garantint la seva fiabilitat i credibilitat.

6.- Amb els valors ètics i socials:

Ens comprometem a actuar amb integritat ètica i amb actituds alineades amb el desenvolupament sostenible i compatibles amb els principis de la responsabilitat social d’FGC. Al mateix requerirem i estendrem els mateixos criteris de comportament als nostres proveïdors i a tota la nostre àrea d’influència. En coherència, assumim com a propis els compromisos del Pacte Mundial de les Nacions Unides, fent nostres els seus principis de conducta en matèria de drets humans, drets del treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

7.- Amb la sostenibilitat econòmica empresarial:

Ens comprometem a treballar per obtenir la màxima eficiència en l’ús i la gestió dels recursos que la societat posa a les nostres mans.

8.- Amb el medi ambient:

Ens comprometem a incorporar en la nostra estratègia empresarial la preservació del medi ambient, eliminant, i quan no sigui possible, minimitzant els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que pugui generar l’exercici de la nostra activitat.

9.- Amb el país i el territori:

Ens comprometem a contribuir a la cohesió social i a l’equilibri territorial del nostre país, actuant com a motor econòmic en els territoris on es desenvolupa la nostra activitat, i incorporant en tota la gestió i en totes les activitats el compromís més ferm amb el nostre país, amb la nostra llengua i amb la nostra cultura pròpia, així com la conservació i protecció del Patrimoni industrial, cultural i arquitectònic fruit de la historia d’FGC.

10.- Amb la nostra societat i comunitat:

Ens comprometem a estimular la transparència, el diàleg i la confiança amb les nostres parts interessades -clients, personal, proveïdors, administració, país, territori i societat-, a tenir en compte i incorporar de manera equitativa, en l’estratègia i en els projectes empresarials les seves necessitats i expectatives, i a fer-les compatibles amb la missió i la sostenibilitat d’FGC com empresa.

Entrada estació
Finestra
X