ELS OBJECTIUS DE RESPONSABILITAT SOCIAL

A la vista de tot el descrit en el marc estratègic d’FGC ens plantegen els següents objectius des de la perspectiva i el propòsit de donar resposta de manera equilibrada a les necessitats i expectatives dels diferents col·lectius que tenen interessos legítims en FGC:

1.- Ètica i bon govern:

Garantir que l’ètica i l’RS formen part de la gestió de l’empresa i s’inclouen en els criteris de presa de decisions.

2.- Compromís i participació:

Reforçar el compromís de les persones que treballen a l’empresa amb l’RS i la sostenibilitat.

3.- Qualitat i Seguretat:

Garantir la qualitat i la seguretat integral del transport ferroviari i de les instal·lacions de turisme i muntanya.

4.- Medi ambient:

Compatibilitzar l’activitat d’FGC amb la preservació del medi ambient.

5.- Valor econòmic:

Gestionar de forma responsable i eficient els recursos que ens confia la ciutadania.

6.- Valor social:

Aportar valor social als territoris i a la ciutadania.

7.- El poder de la confiança:

Aconseguir un alt nivell de confiança de tots els grups amb interessos legítims a FGC, com a element diferencial de la seva identitat i consolidar la bona reputació de corporativa de l’empresa.

Entrada estacio
Finestra