Procediments Jurídics

Arran de l´entrada en vigor de la Llei 40/2015, a FGC es tramiten procediments administratius de responsabilitat patrimonial, per aquelles reclamacions motivades pel funcionament normal o anormal del servei públic de transport de viatgers que el ciutadà no estigui obligat a suportar, i per fets succeïts a partir del 2 d´octubre de 2016.

En relació a la resta d´informacions de l´article 10 de la Llei de transparència, a FGC no es disposa, en no tenir previstes les competències que en aquest article es descriuen.

Data actualització: 10/04/2017
Freqüència actualització: Anual