WARNINGS PROFILE OF THE
CONTRACTOR

To obtain further information on FGC’s profile as a contractor, please contact the Provisioning and Contracts Area:

Info logo

Public contract information
To learn more about public recruitment, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]


To report a formal complaint when there has been a failure to comply with professional ethics, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]

Information logo

Do you have any questions?

Frequently asked questions

Check out the answers to our users’ most frequently asked questions.

Sistema de clàssificació per a l’homologació de proveïdors de barreres tarifàries eficients (BTE)

REFERÈNCIA HM01-17

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 28.07.2017

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 14.08.2017 DOGC /
03.08.2017 DOUE

PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 28.07.2020 · 14:00h.

DATA OBERTURA OFERTES 28.07.2020 · 14:00h.