WARNINGS PROFILE OF THE
CONTRACTOR

To obtain further information on FGC’s profile as a contractor, please contact the Provisioning and Contracts Area:

Info logo

Public contract information
To learn more about public recruitment, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]


To report a formal complaint when there has been a failure to comply with professional ethics, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]

Information logo

Do you have any questions?

Frequently asked questions

Check out the answers to our users’ most frequently asked questions.

Alienació mitjançant subhasta pública de l’Immoble situat al carrer d’Alexandre Torrelles núm. 15 / Jaume Puigvert núm. 16, 2n. 2a., de Barcelona

REFERÈNCIA S06/17

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 18.07.2017

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 18.07.2017 DOGC / 17.07.2017 La Vanguardia

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 50.860,61 € (IVA exclòs)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 08.09.2017 · 14:00h.

DATA OBERTURA OFERTES 21.09.2017 · 12:15h.

RESULTAT D’OBERTURA INFORMACIÓ [data publicació al perfil: 15.09.2017]

EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT INVERSIONS SOMIAR I VIURE, SL / 50.860,61 € (IVA exclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ 27.10.2017 [data publicació al perfil: 27.10.2017]

ESTAT ACTUAL ANUL·LADA