La mesura forma part de les actuacions que Ferrocarrils du a terme per introduir criteris de gènere al disseny de les seves instal·lacions i millorar la seguretat real i percebuda de les persones usuàries