Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya actua patrocinant projectes del seu interès, dins dels àmbits de cultura, patrimoni natural, esport i foment de la mobilitat sostenible.

Acord signat pel Consell d’Administració al març del 2023.

Logo PDF justificant

Procediment dels patrocinis

El procediment per a optar a la sol·licitud de patrocinis d’FGC resta tancat fins a l’obertura del nou període.

El període d’admissió de les sol·licituds de patrocini s’inicia el dilluns 24 d’abril i finalitza el dimecres 24 de maig, a les 23.59h.

Formulari de patrocini

Persona física o jurídica?

Adjunteu els documents explicatius del projecte a ser patrocinat, dades a tenir en compte, desenvolupament,etc

Finalitats del projecte a patrocinar

FGC es l'única empresa patrocinadora?

Adjuntar documents de l'històric o memòria de projectes anteriors, si l'objecte a patrocinar fa referència a un projecte recurrent o amb experiència d'altres edicions.

Documentació signada requerida

Per l’admissió de les sol·licituds és imprescindible presentar signada electrònicament la següent documentació:

ANNEX 1: Declaració responsable conforme l’entitat/empresa, acompleix les condicions per contractar amb entitats públiques.

Annex 1 signat
Annex 2 signat
Política de Protecció de Dades del Programa de Patrocinis.

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us facilitem la informació següent:

Responsable del tractament Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 44  08017  Barcelona

www.fgc.cat

CIF Q0801576J

Delegat/da de protecció de dades [email protected]
Finalitat del tractament Atendre la vostra sol·licitud de patrocini.
Legitimació del tractament El vostre consentiment exprés per tractar les vostres dades personals.

 

Destinataris de cessions No es cediran les vostres dades personals excepte en casos de compliment d’obligacions legals.
Conservació de les dades Les dades recavades seran conservades durant el període de temps necessari per a la seva finalitat.
Transferències internacionals No està prevista cap transferència internacional de dades per aquest tractament.
Drets de les persones interessades Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que van ser recollides. En determinades circumstàncies, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició i la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Reclamació Es podrà presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) mitjançant la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
Logo PDF justificant

Codi ètic

Logo PDF justificant

Codi de contractació socialment responsable