Atenció al client

012

gencat.cat

Cost de la trucada: segons operadora

Telèfon de reclamacions

900 90 15 15

Persones amb mobilitat reduïda

Si la vostra estació d’origen o de destinació és Pl. Catalunya, poseu-vos en contacte amb el telèfon d’informació 012 i us informaran de l’operativa a seguir.

Persones amb discapacitats auditives

SMS: 675 78 70 02
FAX: 93 366 32 36
Correu electrònic: [email protected]

Twitter logo
Facebook logo
Instagram logo
Youtube logo
Icona informacio

Tens algun dubte?

Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris.

CONDICIONS D’ÚS

icons-metropolitanes

 • Per viatjar cal adquirir i validar un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer, abans de pujar al tren o d’accedir als recintes delimitats. També cal validar el bitllet en cas de transbordament.
 • El bitllet s’ha de conservar fins a la sortida de l’estació de destinació per tal d’exhibir-lo quan sigui sol.licitat per un empleat de l’empresa i per tal de validar-lo a la sortida de les estacions que disposen de màquines validadores de sortida.
 • El bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d’identificació o no correspon a les condicions específiques d’ús.
 • El públic usuari té dret a utilitzar, per fer els seus desplaçaments, el bitllet que més li convingui —bitllet senzill, targeta multiviatge, abonament, etc.— i l’obligació d’informar-se, abans d’adquirir-lo, de les característiques de cada bitllet. L’al·legació de desconeixement no eximeix la persona usuària de la seva responsabilitat.
 • La validació d’un bitllet permet fer un desplaçament només en un sentit.
 • El bitllet senzill adquirit a FGC només es pot utilitzar a les línies d’FGC, és a dir, no permet el transbordament amb altres mitjans de transport.
 • Els formats, les condicions i les tarifes dels bitllets integrats (que porten a l’anvers les sigles ATM), així com les condicions d’ús dels suports sense contacte de la T-mobilitat, es planifiquen i aproven des de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

 • Els bitllets adquirits amb anterioritat a la seva utilització són vàlids fins que hi hagi un canvi de tarifes i, en qualsevol cas, fins a la data que es determini com a títol vàlid per viatjar.
 • En cas que la persona usuària porti un bitllet amb indicis d’haver estat manipulat o falsi-ficat, li ha de ser retirat i se li ha de requerir la documentació per cursar la denúncia corresponent. Posteriorment, s’ha d’indicar a la persona que abandoni el tren o les dependències.
 • Els menors de 4 anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen seient.
 • L’ús dels trens escolars està adreçat únicament a escolars. La responsabilitat de permetre que els menors
  viatgin sols en tren recau en els pares/tutors del o la menor.
 • Es poden portar animals domèstics gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició. Els gossos han de dur morrió i han d’estar subjectats amb una corretja des del moment en què s’accedeix a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies però en cap cas no poden ocupar seient. Els gossos considerats potencialment perillosos per la llei no poden ser conduïts per menors de 16 anys.
 • Les persones usuàries poden dur bicicletes i patinets elèctrics gratuïtament a tots els trens tots els dies. Segons l’ocupació del trens, el personal autoritzat d’FGC pot variar aquestes condicions. S’han de situar als espais destinats a tal efecte dins del tren i aquells patinets elèctrics que es puguin plegar, s’han de col·locar sota el seient.
 • El passatge que viatgi amb equipatge ha de fer servir la safata portaequipatge i deixar lliures els passadissos i les plataformes dels cotxes.
 • Cal respectar i, quan s’escaigui, cedir els seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats en la senyalització.
 • Davant d’una incidència en el servei ferroviari d’FGC amb un retard superior a 40 minuts, la persona usuària té dret a un títol de transport igual al trajecte efectuat que pot utilitzar fins al canvi de tarifes següent.
  La petició del bescanvi la pot sol·licitar la persona usuària mitjançant una reclamació a qualsevol de les dependències d’FGC, via correu electrònic o canals telefònics, i acreditar el títol de transport utilitzat.
 • FGC és un espai on es fomenta la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta de passatge i el personal d’FGC, i han d’atendre les indicacions del personal d’FGC, els indicadors dels cartells, els avisos dels trens i les estacions, i la megafonia.

prohibit

Es prohibeix:

 • Fumar als trens i a totes les instal·lacions d’FGC, tant obertes com tancades.
 • Circular amb vehicles de mobilitat personal com bicicletes, patinets elèctrics, patins o similars pels recintes interiors, els vestíbuls i les andanes. Lligar-los en arbres, senyals, bancs i altres elements de mobiliari o en llocs reservats per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Utilitzar sense causa justificada els punts d’emergència i ajuda instal·lats al costat de les màquines expenedores de bitllets o les andanes, els sistemes d’aturada d’emergència de les escales mecàniques i els ascensors i els aparells d’alarma dels trens o impedir-ne l’ús legítim.
 • Entrar o sortir del tren després que hagi sonat el senyal acústic i entrar a les cabines de conducció o a les instal·lacions reservades per a ús exclusiu del personal autoritzat. Baixar a les vies o entrar en els túnels. Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés als trens.
 • Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als usuaris. Fer activitats o accions que puguin molestar els usuaris, alterar l’ordre públic o pertorbar el servei. Mantenir un comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física, per a la dels altres usuaris i empleats o per a la seguretat del ferrocarril i les instal·lacions i fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions.
 • Llançar o dipositar objectes a la via o els seus voltants.
 • Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar, organitzar rifes o jocs d’atzar, vendre o oferir béns o serveis o fer qualsevol classe d’activitat artística en els trens i les instal·lacions, sense l’autorització de l’empresa, com ara utilitzar instruments musicals, etc.
 • Consumir begudes alcohòliques (excepte en establiments autoritzats) i substàncies tòxiques, en tot l’àmbit d’FGC.
 • D’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, l’incompliment d’aquestes prohibicions constitueix una infracció que si es tipifica com a lleu pot ser sancionada amb una multa de fins a 6.000 €; com a greu, de fins a 30.000 €, i com a molt greu, de fins a 300.000 €.

LA PERCEPCIÓ MÍNIMA ESTABLERTA PER L’ÚS INDEGUT DEL SERVEI ÉS DE: 100€

El pagament immediat de la percepció mínima té una bonificació del 50%.

Es considera que el viatger fa un ús indegut del servei quan:

 • El bitllet no s’hagi validat abans de viatjar o d’accedir als recintes delimitats.
 • No es disposi del bitllet o no el pugui mostrar quan se li demani.
 • El bitllet hagi caducat.
 • Es tracti d’un bitllet d’import reduït i el viatger no pugui acreditar el dret d’obtenir-lo.
 • Es tracti d’un bitllet personalitzat que no sigui de la seva titularitat.
 • El bitllet s’utilitzi fora de la zona tarifària corresponent.
 • Es viatgi amb un bitllet que no sigui vàlid.
 • D’acord amb l’art. 52 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en relació a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, modificat per l’art. 52 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre i actualitzat per Resolució TES/3013/2011, de 21 de desembre, viatjar sense bitllet vàlid o suficient i no efectuar el pagament en el termini indicat pot constituir una infracció administrativa sancionable amb una multa de fins a 6.000 €, d’acord amb els art. 65 i 66 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. Si l’usuari es nega a identificar-se, se sol·licitarà la presència dels agents de seguretat o de l’ordre públic.
 • Els usuaris disposen d’una versió complerta de les Condicions d’utilització i d’un Llibre de reclamacions a les estacions.
Logo PDF justificant

Publicació al DOGC

X