Atenció al client

012

gencat.cat

Cost de la trucada: segons operadora

Telèfon de reclamacions

900 90 15 15

Informació d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) a l’estació de Plaça Catalunya

Com accedir a l’estació i les andanes?

1 – L’estació de Plaça Catalunya disposa de dos vestíbuls, un al costat Bergara- Pelai i un altre al costat Rambla. Es pot accedir a l’estació amb l’ascensor ubicat al carrer de Pelai, núm. 62, cruïlla amb Rambla de Catalunya, o bé amb l’ascensor ubicat al carrer de Bergara, núm. 7, cruïlla amb carrer de Balmes. Un cop passades les validadores de qualsevol dels dos vestíbuls de l’estació, es disposa d’ascensor per baixar a les andanes.

Com accedir al Centre d’Atenció al Client (CAC)?

2 – Es troba situat al vestíbul costat Bergara de l’estació de Plaça Catalunya. L’ascensor ubicat al carrer de Bergara, núm. 7, cruïlla amb carrer de Balmes, connecta el carrer amb el vestíbul de Plaça Catalunya on hi trobareu agents d’FGC, els punts d’ajuda i de venda de títols de transport, les validadores per accedir a les andanes i el Centre d’Atenció al Client (CAC).

Persones amb discapacitats auditives

SMS: 675 78 70 02
FAX: 93 366 32 36
Correu electrònic: [email protected]

Twitter logo
Facebook logo
Instagram logo
Youtube logo
pagament nomes amb targeta bancaria

T-mobilitat

Descarrega’t el formulari de registre, omple’l i lliura’l als Centres d’Atenció al Client d’FGC (CAC), als punts informatius de les estacions de FGC de Terrassa Rambla i Sabadell Plaça Major juntament amb el document d’identitat, per donar d’alta el teu usuari digital i adquirir la teva T-mobilitat.

Atención al cliente

012

gencat.cat

Coste de la llamada: depende del operador

Teléfono de reclamaciones

900 90 15 15

Personas con problemas de audición

SMS: 675 78 70 02
FAX: 93 366 32 36
E-mail: [email protected]

Twitter logo
Facebook logo
Instagram logo
Youtube logo
Icona informacio

Tens algun dubte?

Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris.

CONDICIONS D’ÚS

Es prorroga tres mesos la prohibició temporal d’accés de patinets i monocicles elèctrics al transport públic. La restricció que regeix des del dia 1 de febrer de 2023, i que estava inicialment prevista per sis mesos, amplia el període temporal fins el 31 d’octubre quan es preveu que s’estableixi una normativa definitiva. Aquesta prohibició deixa temporalment sense efecte els apartats 21 i 22 de les condicions d’ús. Per més informació  clica aquí

icons-metropolitanes

 • Per viatjar cal adquirir i validar un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer, abans de pujar al tren o d’accedir als recintes delimitats. També cal validar el bitllet en cas de transbordament.
 • El bitllet s’ha de conservar fins a la sortida de l’estació de destinació per tal d’exhibir-lo quan sigui sol.licitat per un empleat de l’empresa i per tal de validar-lo a la sortida de les estacions que disposen de màquines validadores de sortida.
 • El bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d’identificació o no correspon a les condicions específiques d’ús.
 • El públic usuari té dret a utilitzar, per fer els seus desplaçaments, el bitllet que més li convingui —bitllet senzill, targeta multiviatge, abonament, etc.— i l’obligació d’informar-se, abans d’adquirir-lo, de les característiques de cada bitllet. L’al·legació de desconeixement no eximeix la persona usuària de la seva responsabilitat.
 • La validació d’un bitllet permet fer un desplaçament només en un sentit.
 • El bitllet senzill adquirit a FGC només es pot utilitzar a les línies d’FGC, és a dir, no permet el transbordament amb altres mitjans de transport.
 • Els formats, les condicions i les tarifes dels bitllets integrats (que porten a l’anvers les sigles ATM), així com les condicions d’ús dels suports sense contacte de la T-mobilitat, es planifiquen i aproven des de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

 • Els bitllets adquirits amb anterioritat a la seva utilització són vàlids fins que hi hagi un canvi de tarifes i, en qualsevol cas, fins a la data que es determini com a títol vàlid per viatjar.
 • En cas que la persona usuària porti un bitllet amb indicis d’haver estat manipulat o falsi-ficat, li ha de ser retirat i se li ha de requerir la documentació per cursar la denúncia corresponent. Posteriorment, s’ha d’indicar a la persona que abandoni el tren o les dependències.
 • Els menors de 4 anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen seient.
 • L’ús dels trens escolars està adreçat únicament a escolars. La responsabilitat de permetre que els menors
  viatgin sols en tren recau en els pares/tutors del o la menor.
 • Es poden portar animals domèstics gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició. Els gossos han de dur morrió i han d’estar subjectats amb una corretja des del moment en què s’accedeix a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies però en cap cas no poden ocupar seient. Els gossos considerats potencialment perillosos per la llei no poden ser conduïts per menors de 16 anys.
 • Les persones usuàries poden dur bicicletes i patinets elèctrics gratuïtament a tots els trens tots els dies. Segons l’ocupació del trens, el personal autoritzat d’FGC pot variar aquestes condicions. S’han de situar als espais destinats a tal efecte dins del tren i aquells patinets elèctrics que es puguin plegar, s’han de col·locar sota el seient.
 • El passatge que viatgi amb equipatge ha de fer servir la safata portaequipatge i deixar lliures els passadissos i les plataformes dels cotxes.
 • Cal respectar i, quan s’escaigui, cedir els seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats en la senyalització.
 • Davant d’una incidència en el servei ferroviari d’FGC amb un retard superior a 40 minuts, la persona usuària té dret a un títol de transport igual al trajecte efectuat que pot utilitzar fins al canvi de tarifes següent.
  La petició del bescanvi la pot sol·licitar la persona usuària mitjançant una reclamació a qualsevol de les dependències d’FGC, via correu electrònic o canals telefònics, i acreditar el títol de transport utilitzat.
 • FGC és un espai on es fomenta la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta de passatge i el personal d’FGC, i han d’atendre les indicacions del personal d’FGC, els indicadors dels cartells, els avisos dels trens i les estacions, i la megafonia.

prohibit

Es prohibeix:

 • Fumar als trens i a totes les instal·lacions d’FGC, tant obertes com tancades.
 • Circular amb vehicles de mobilitat personal com bicicletes, patinets elèctrics, patins o similars pels recintes interiors, els vestíbuls i les andanes. Lligar-los en arbres, senyals, bancs i altres elements de mobiliari o en llocs reservats per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Utilitzar sense causa justificada els punts d’emergència i ajuda instal·lats al costat de les màquines expenedores de bitllets o les andanes, els sistemes d’aturada d’emergència de les escales mecàniques i els ascensors i els aparells d’alarma dels trens o impedir-ne l’ús legítim.
 • Entrar o sortir del tren després que hagi sonat el senyal acústic i entrar a les cabines de conducció o a les instal·lacions reservades per a ús exclusiu del personal autoritzat. Baixar a les vies o entrar en els túnels. Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés als trens.
 • Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als usuaris. Fer activitats o accions que puguin molestar els usuaris, alterar l’ordre públic o pertorbar el servei. Mantenir un comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física, per a la dels altres usuaris i empleats o per a la seguretat del ferrocarril i les instal·lacions i fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions.
 • Llançar o dipositar objectes a la via o els seus voltants.
 • Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar, organitzar rifes o jocs d’atzar, vendre o oferir béns o serveis o fer qualsevol classe d’activitat artística en els trens i les instal·lacions, sense l’autorització de l’empresa, com ara utilitzar instruments musicals, etc.
 • Consumir begudes alcohòliques (excepte en establiments autoritzats) i substàncies tòxiques, en tot l’àmbit d’FGC.
 • D’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, l’incompliment d’aquestes prohibicions constitueix una infracció que si es tipifica com a lleu pot ser sancionada amb una multa de fins a 6.000 €; com a greu, de fins a 30.000 €, i com a molt greu, de fins a 300.000 €.

LA PERCEPCIÓ MÍNIMA ESTABLERTA PER L’ÚS INDEGUT DEL SERVEI ÉS DE: 100€

El pagament immediat de la percepció mínima té una bonificació del 50%.

Es considera que el viatger fa un ús indegut del servei quan:

 • El bitllet no s’hagi validat abans de viatjar o d’accedir als recintes delimitats.
 • No es disposi del bitllet o no el pugui mostrar quan se li demani.
 • El bitllet hagi caducat.
 • Es tracti d’un bitllet d’import reduït i el viatger no pugui acreditar el dret d’obtenir-lo.
 • Es tracti d’un bitllet personalitzat que no sigui de la seva titularitat.
 • El bitllet s’utilitzi fora de la zona tarifària corresponent.
 • Es viatgi amb un bitllet que no sigui vàlid.
 • D’acord amb l’art. 52 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en relació a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, modificat per l’art. 52 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre i actualitzat per Resolució TES/3013/2011, de 21 de desembre, viatjar sense bitllet vàlid o suficient i no efectuar el pagament en el termini indicat pot constituir una infracció administrativa sancionable amb una multa de fins a 6.000 €, d’acord amb els art. 65 i 66 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. Si l’usuari es nega a identificar-se, se sol·licitarà la presència dels agents de seguretat o de l’ordre públic.
 • Els usuaris disposen d’una versió complerta de les Condicions d’utilització i d’un Llibre de reclamacions a les estacions.

icons

 • Per viatjar cal adquirir un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer i validar-lo. La compra de bitllets es pot fer en línia, a l’estació de Balaguer o en ruta. El passatge que pugi al tren sense bitllet, l’ha de sol·licitar al personal d’intervenció en ruta.
 • El bitllet s’ha de conservar fins que se surti de l’estació de destinació per exhibir-lo quan el sol·liciti el personal de l’empresa en qualsevol punt del desplaçament.
 • El bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d’identi cació o no correspon a les condicions especí ques d’ús.
 • El viatger té dret a utilitzar el bitllet que més li convingui i l’obligació d’informar-se, abans d’adquirir-lo, de les característiques de cada bitllet.
  El viatger disposa de la informació adequada sobre les zones del trajecte als plafons informatius.
 • La validació d’un bitllet permet fer un desplaçament només en una direcció.
 • El bitllet senzill no permet el transbordament amb altres mitjans de transport (Renfe, etc.).
 • Els bitllets integrats ATM permeten fer transbordaments sense penalització de viatges entre les diverses empreses adscrites al Sistema Tarifari Integrat. És obligatòria la validació del bitllet en cada transbordament entre les diferents empreses. Entre la primera i la darrera validació es poden fer un màxim de tres transbordaments durant una hora i 15 minuts en trajectes d’una zona i durant una hora i 30 minuts en trajectes de dues zones.
 • El bitllet és vàlid fins que hi hagi un canvi de tarifes.
 • L’ús indegut del servei implica l’abonament d’una percepció mínima en els termes i les condicions que estableix la llei corresponent. La percepció mínima establerta per l’ús indegut del servei és de: 100€ El pagament de la percepció mínima té una boni cació del 50% si es fa dins de les 48 hores següents, en dies hàbils. Els menors de divuit anys tenen la bonificació del 50% durant 30 dies.
 • Es considera que el viatger fa un ús indegut del servei en els casos següents:
  – El bitllet no s’ha validat a l’interior del tren o bé no ha regularitzat la seva situació de viatger/a sense bitllet a l’interior del tren davant l’agent d’intervenció en ruta.
  – No disposa del bitllet.
  – El bitllet ha caducat.
  – Es tracta d’un bitllet d’import reduït i el viatger no pot acreditar el dret d’obtenir- ho.
  – Es tracta d’un bitllet personalitzat que no és de titularitat seva.
  – El bitllet es fa servir fora de la zona tarifària corresponent.
  – Es viatja amb un títol de transport que no és vàlid.
  Si el viatger porta un bitllet integrat correcte però no validat en el transbordament, haurà d’abonar el preu del bitllet senzill d’una zona.
  En cas que el viatger porti un bitllet amb indicis d’haver estat manipulat o falsi cat s’aplicarà allò que estableix la corresponent Llei Ferroviària.
  A l’estació de Balaguer hi ha un llibre d’objeccions a la percepció mínima a disposició del client. El termini per emplenar un full.
  icons
 • La possessió d’un bitllet vàlid garanteix la prestació del transport, però no l’ocupació d’un seient dins el tren. En cap cas no es pot anar assegut a les plataformes.
 • Els menors de quatre anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen seient.
 • No es pot viatjar amb animals, a excepció dels gossos pigall, els animals de seguretat de la mateixa empresa explotadora i els animals domèstics que s’admetin a les condicions. Es poden portar animals domèstics gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició i es compleixin les condicions que ja el reglament. Els gossos han de dur morrió i han d’anar subjectats amb una corretja des del moment en què accedeixin a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, i en cap cas no poden ocupar un seient.
  Qui porti gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/1999, ho ha de fer segons el que estableix la legislació vigent.
 • Es poden transportar bicicletes gratuïtament, sempre que l’ocupació del tren ho permeti.
 • Els usuaris que viatgin amb equipatge han d’utilitzar la safata portaequipatge. Cal deixar lliures els passadissos i les plataformes dels cotxes.
 • Cal respectar i, quan escaigui, cedir els seients reservats a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especi cats a la senyalització.
 • Davant d’una incidència en el servei ferroviari d’FGC amb un retard superior a 40 minuts, la persona usuària té dret a un títol de transport igual al trajecte efectuat que pot utilitzar fins al canvi de tarifes següent. La petició del bescanvi la pot sol·licitar la persona usuària mitjançant una reclamació a qualsevol de les dependències d’FGC, via correu electrònic o canals telefònics, i acreditar el títol de transport utilitzat.
 • FGC és un espai on es potencia la convivència: cal mantenir sempre un comportament cívic i atendre les indicacions del personal d’FGC, els cartells, els avisos i la megafonia.

icons

• Fumar a totes les instal·lacions d’FGC • Circular amb bicicletes, patins o similars • Utilitzar sense causa justificada els punts d’informació i ajuda o fer-ne un mal ús • Entrar al tren o sortir-ne després que hagi sonat el senyal acústic • Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos • Viatjar en condicions o en llocs inadequats • Accedir als llocs no autoritzats o baixar a la via i accedir als túnels • Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes dels trens o manipular-ne els mecanismes • Utilitzar sense una causa justificada els aparells d’alarma dels trens o impedir-ne l’ús legítim • Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l’ordre públic o els serveis d’FGC • Mantenir un comportament que impliqui un perill per a la integritat física pròpia o per a la resta de passatge • Fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions • Romandre a les instal·lacions fora de l’horari previst • Manipular, destruir o deteriorar qualse- vol element relacionat amb la circulació i el servei en general • Llançar o dipositar objectes a la via o als seus voltants • Fer servir sense justificació les rutes d’evacuació i/o sortides d’emergència o obstaculitzar-les • Pidolar i fer qualsevol classe d’activitat artística o comercial als trens i les instal·lacions, sense l’autorització de l’empresa • Consumir begudes alcohòliques (excepte en establiments autoritzats) i substàncies tòxiques, en tot l’àmbit d’FGC.

L’incompliment d’aquestes prohibicions constitueix una infracció d’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, que pot ser sancionada si es tipi ca com a lleu amb una multa de fins a 6.000 euros; si es tipi ca com a greu, de fins a 30.000 euros, i si és molt greu, de fins a 300.000 euros

Els usuaris disposen d’una versió complerta de les Condicions d’utilització publicades al DOGC núm. 7502, de 23 de novembre de 2017. A l’estació de Balaguer (carrer de la Noguera Pallaresa s/n, 25600 Balaguer) hi ha un llibre de reclamacions a disposició dels viatgers. Així mateix les reclamacions o suggeriments es poden cursar mitjançant la pàgina web d’FGC.

Logo PDF justificant

Publicació al DOGC