Atenció al client

012

gencat.cat

Cost de la trucada: segons operadora

Telèfon de reclamacions

900 90 15 15

Informació d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) a l’estació de Plaça Catalunya

Com accedir a l’estació i les andanes?

1 – L’estació de Plaça Catalunya disposa de dos vestíbuls, un al costat Bergara- Pelai i un altre al costat Rambla. Es pot accedir a l’estació amb l’ascensor ubicat al carrer de Pelai, núm. 62, cruïlla amb Rambla de Catalunya, o bé amb l’ascensor ubicat al carrer de Bergara, núm. 7, cruïlla amb carrer de Balmes. Un cop passades les validadores de qualsevol dels dos vestíbuls de l’estació, es disposa d’ascensor per baixar a les andanes.

Com accedir al Centre d’Atenció al Client (CAC)?

2 – Es troba situat al vestíbul costat Bergara de l’estació de Plaça Catalunya. L’ascensor ubicat al carrer de Bergara, núm. 7, cruïlla amb carrer de Balmes, connecta el carrer amb el vestíbul de Plaça Catalunya on hi trobareu agents d’FGC, els punts d’ajuda i de venda de títols de transport, les validadores per accedir a les andanes i el Centre d’Atenció al Client (CAC).

Persones amb discapacitats auditives

SMS: 675 78 70 02
FAX: 93 366 32 36
Correu electrònic: [email protected]

Twitter logo
Facebook logo
Instagram logo
Youtube logo
pagament nomes amb targeta bancaria

T-mobilitat

Descarrega’t el formulari de registre, omple’l i lliura’l als Centres d’Atenció al Client d’FGC (CAC), als punts informatius de les estacions de FGC de Terrassa Rambla i Sabadell Plaça Major juntament amb el document d’identitat, per donar d’alta el teu usuari digital i adquirir la teva T-mobilitat.

Icona informacio

Tens algun dubte?

Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris.

CONDICIONS D’ÚS

Es prohibeix viatjar amb patinets i monocicles elèctrics als serveis de transport d’FGC: trens, funiculars de Vallvidrera i Gelida, cremallera i funiculars de Montserrat, ni accedir o romandre a les estacions i instal·lacions d’FGC.

icons-metropolitanes

 • Per viatjar cal adquirir i validar un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer, abans de pujar al tren o d’accedir als recintes delimitats. També cal validar el bitllet en cas de transbordament.
 • El bitllet s’ha de conservar fins a la sortida de l’estació de destinació per mostrar-lo quan el personal de l’empresa el sol·liciti i per validar-lo a la sortida.
 • El bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d’identificació o no correspon a les condicions específiques d’ús.
 • El públic usuari té dret a fer servir el bitllet que més li convingui per fer els seus desplaçaments —bitllet senzill, targeta multiviatge, abonament, etc.— i l’obligació d’informar-se, abans d’adquirir-lo, de les característiques de cada bitllet. L’al·legació de desconeixement no eximeix la persona usuària de la seva responsabilitat.
 • La validació d’un bitllet permet fer un desplaçament només en una direcció.
 • El bitllet senzill adquirit a FGC només es pot fer servir a les línies d’FGC, és a dir, no permet el transbordament amb altres mitjans de transport.
 • Els formats, les condicions i les tarifes dels bitllets integrats (que porten a l’anvers les sigles ATM), així com les condicions d’ús dels suports sense contacte de la T-mobilitat es planifiquen i aproven des de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
 • Els bitllets són vàlids fins que hi hagi un canvi de tarifes i, en qualsevol cas, fins a la data de validesa que s’hi indiqui.
 • El personal de l’empresa ha de retirar qualsevol bitllet amb indicis de manipulació o falsificació, i
  ha de demanar la documentació identificativa a la persona usuària que porti aquest bitllet, per cursar la denúncia corresponent. Posteriorment, la persona denunciada ha de procedir a abandonar el tren o les dependències.

 • Els menors de 4 anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen seient.
 • Els trens escolars estan destinats exclusivament a escolars. La responsabilitat de permetre que els menors viatgin sols en tren recau en els pares o tutors.
 • Es poden portar animals de companyia gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició i es compleixin les condicions establertes en aquest text. Els gossos han de dur morrió i han d’anar subjectats amb una corretja des del moment en què accedeixin a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, però en cap cas no poden ocupar un seient. Serà responsabilitat del titular de l’animal de companyia complir amb totes les obligacions que se’n deriven de la tinença d’animals, d’acord amb la llei 7/2023, de 28 de març, de benestar animal. Qui porti gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/1999, ho ha de fer segons el que estableix la legislació vigent. Els gossos pigall tenen consideració diferenciada i no queden condicionats a l’ocupació.
 • Les bicicletes es poden portar gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició. S’han de situar als espais destinats a aquest efecte dins del vehicle. Les bicicletes només poden estacionar als espais habilitats per fer-ho.
 • El passatge que viatgi amb equipatge ha de fer servir la safata portaequipatge i deixar lliures els passadissos i les plataformes dels cotxes.
 • Cal respectar i, quan s’escaigui, cedir els seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats en la senyalització.
 • En cas d’una incidència en el servei ferroviari d’FGC amb un retard superior a 40 minuts, la persona usuària té dret a un títol de transport igual al trajecte efectuat que pot utilitzar fins al canvi de tarifes següent.
  La persona usuària pot sol·licitar el bescanvi mitjançant una reclamació a qualsevol de les dependències d’FGC, via correu electrònic o canals telefònics, i acreditar el títol de transport utilitzat.
 • FGC és un espai on es fomenta la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta de passatge i el personal d’FGC, i han d’atendre les indicacions del personal d’FGC, els cartells, els avisos dels trens i les estacions, i la megafonia.

prohibit

No està permès:

 • Fumar als trens i a totes les instal·lacions d’FGC, tant obertes com tancades.
 • L’accés de patinets i monocicles elèctrics als vehicles i a les instal·lacions d’FGC.
 • Circular amb bicicletes, patins o similars pels recintes interiors, els vestíbuls i les andanes. Lligar-los en arbres, senyals, bancs i altres elements de mobiliari o en llocs reservats per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Utilitzar sense causa justificada els punts d’emergència i ajuda instal·lats al costat de les màquines expenedores de bitllets o les andanes, els sistemes d’aturada d’emergència de les escales mecàniques i els ascensors, ni els aparells d’alarma dels trens o impedir-ne l’ús legítim.
 • Entrar o sortir del tren després que hagi sonat el senyal acústic ni entrar a les cabines de conducció o a les instal·lacions reservades per a ús exclusiu del personal autoritzat. Baixar a les vies o entrar en els túnels. Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés als trens.
 • Llançar o dipositar objectes a la via o els seus voltants.
 • Pujar al tren/als cotxes objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als usuaris. Fer activitats o accions que puguin molestar els usuaris, alterar l’ordre públic o pertorbar el servei. Mantenir un comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física, per a la dels altres usuaris i empleats o per a la seguretat del ferrocarril i les instal·lacions, ni fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions.
 • Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar, organitzar rifes o jocs d’atzar, vendre o oferir béns o serveis o fer qualsevol mena d’activitat artística als trens i les instal·lacions, sense l’autorització de l’empresa, com ara utilitzar instruments musicals, etc.
 • Consumir begudes alcohòliques (excepte en establiments autoritzats) ni substàncies tòxiques, en tot l’àmbit d’FGC.
 • D’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, l’incompliment d’aquestes prohibicions constitueix una infracció que si es tipifica com a lleu pot ser sancionada amb una multa de fins a 6.000 €; com a greu, de fins a 30.000 €, i com a molt greu, de fins a 300.000 €.

LA PERCEPCIÓ MÍNIMA ESTABLERTA PER L’ÚS INDEGUT DEL SERVEI ÉS DE: 100€

El pagament immediat de la percepció mínima té una bonificació del 50%.

Es considera que el viatger fa un ús indegut del servei quan:

 • No hagi validat el bitllet abans de viatjar o d’accedir als recintes delimitats.
 • No disposi del bitllet o no el pugui mostrar quan se li demani.
 • Viatgi amb un bitllet caducat o que no sigui vàlid.
 • Disposi d’un bitllet d’import reduït i no pugui acreditar el dret d’obtenir-lo.
 • Faci ús d’un bitllet personalitzat que no sigui de la seva titularitat.
 • Utilitzi el bitllet fora de la zona tarifària corresponent.
 • D’acord amb l’art. 52 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives —modificat per l’art. 52 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre i actualitzat per la Resolució TES/3013/2011, de 21 de desembre— i amb els art. 65 i 66 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, viatjar sense bitllet vàlid o suficient i no efectuar el pagament en el termini indicat pot constituir una infracció administrativa sancionable amb una multa de fins a 6.000 €. Si l’usuari es nega a identificar-se, se sol·licitarà la presència dels agents de seguretat o de l’ordre públic.
 • Els usuaris disposen d’una versió complerta de les Condicions d’utilització i d’un Llibre de reclamacions a les estacions.
Logo PDF justificant

Publicació al DOGC

icons

  • Per viatjar cal adquirir un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer i validar-lo. La compra de bitllets es pot fer en línia, a l’estació de Balaguer o en ruta. El passatge que pugi al tren sense bitllet, l’ha de sol·licitar al personal d’intervenció en ruta.
  • El bitllet s’ha de conservar fins que se surti de l’estació de destinació per exhibir-lo quan el sol·liciti el personal de l’empresa en qualsevol punt del desplaçament.
  • El bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d’identi cació o no correspon a les condicions especí ques d’ús.
  • El públic usuari té dret a utilitzar el bitllet que més li convingui i l’obligació d’informar-se, abans d’adquirir-lo, de les característiques de cada bitllet.
  • Per tal d’adquirir els bitllets, el públic usuari disposa de la informació adient sobre les zones del trajecte als panells informatius.
  • La validació d’un bitllet permet fer un desplaçament només en una direcció.
  • El bitllet senzill no permet el transbordament amb altres mitjans de transport (Renfe, etc.).
  • Els bitllets integrats ATM permeten fer transbordaments sense penalització de viatges entre les diverses empreses adscrites al Sistema Tarifari Integrat. És obligatòria la validació del bitllet en cada transbordament entre les diferents empreses. Es poden fer un màxim de tres transbordaments en un temps límit horari des de la primera validació fins a l’última, sense consum addicional de viatge en el transbordament de: 1 hora i 15 minuts en trajectes d’una zona, 1hora i 30 minuts en trajectes de 2 zones, 3 hores en trajectes de 3 zones i 4 hores i 15 minuts en trajectes de 4 zones
  • El bitllet és vàlid fins que hi hagi un canvi de tarifes.
  • L’ús indegut del servei implica l’abonament d’una percepció mínima en els termes i les condicions que estableix la llei corresponent. La percepció mínima establerta per l’ús indegut del servei és de: 100€
  • El pagament de la percepció mínima té una boni cació del 50% si es fa dins de les 48 hores següents, en dies hàbils. Els menors de divuit anys tenen la bonificació del 50% durant 30 dies.
  • Es considera que el viatger fa un ús indegut del servei en els casos següents:
   – El bitllet no s’ha validat a l’interior del tren o bé no ha regularitzat la seva situació de viatger/a sense bitllet a l’interior del tren davant l’agent d’intervenció en ruta.
   – No disposa del bitllet.
   – El bitllet ha caducat.
   – Es tracta d’un bitllet d’import reduït i el viatger no pot acreditar el dret d’obtenir- ho.
   – Es tracta d’un bitllet personalitzat que no és de titularitat seva.
   – El bitllet es fa servir fora de la zona tarifària corresponent.
   – Es viatja amb un títol de transport que no és vàlid.
   Si el viatger porta un bitllet integrat correcte però no validat en el transbordament, haurà d’abonar el preu del bitllet senzill d’una zona.
   En cas que el viatger porti un bitllet amb indicis d’haver estat manipulat o falsi cat s’aplicarà allò que estableix la corresponent Llei Ferroviària.
   A l’estació de Balaguer hi ha un llibre d’objeccions a la percepció mínima a disposició del client. El termini per emplenar un full d’objecció és de 30 dies. Si ho desitgeu també es pot realitzar una objecció a través de la web https://www.fgc.cat/atencio-alclient/reclamacions/
 • La possessió d’un bitllet vàlid garanteix la prestació del transport, però no l’ocupació d’un seient dins el tren. En cap cas no es pot anar assegut a les plataformes.
 • Els menors de quatre anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen seient.
 • Es poden portar animals de companyia gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició i es compleixin les condicions establertes en aquest text. Els gossos han de dur morrió i han d’anar subjectats amb una corretja des del moment en què accedeixin a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, però en cap cas no poden ocupar un seient. Serà responsabilitat del titular de l’animal de companyia complir amb totes les obligacions que se’n deriven de la tinença d’animals, d’acord amb la llei 7/2023, de 28 de març, de benestar animal. Qui porti gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/1999, ho ha de fer segons el que estableix la legislació vigent. Els gossos pigall tenen consideració diferenciada i no queden condicionats a l’ocupació.
 • Es poden transportar bicicletes gratuïtament, sempre que l’ocupació del tren ho permeti.
 • Els usuaris que viatgin amb equipatge han d’utilitzar la safata portaequipatge. Cal deixar lliures els passadissos i les plataformes dels cotxes.
 • Cal respectar i, quan escaigui, cedir els seients reservats a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especi cats a la senyalització.
 • En cas d’una incidència en el servei ferroviari d’FGC amb un retard superior a 40 minuts, la persona usuària té dret a un títol de transport igual al trajecte efectuat que pot utilitzar fins al canvi de tarifes següent.
 • La persona usuària pot sol·licitar el bescanvi mitjançant una reclamació a qualsevol de les dependències d’FGC, via correu electrònic o canals telefònics, i acreditar el títol de transport utilitzat.
 • FGC és un espai on es potencia la convivència: cal mantenir sempre un comportament cívic i atendre les indicacions del personal d’FGC, els cartells, els avisos i la megafonia.

prohibit

Amb aquesta finalitat queda totalment PROHIBIT:
• Fumar a totes les instal·lacions d’FGC • L’accés de patinets i monocicles elèctrics als vehicles i a les instal·lacions d’FGC •·Circular amb bicicletes, patins o similars pels recintes interiors, els vestíbuls i les andanes. Lligar-los en arbres, senyals, bancs i altres elements de mobiliari o en llocs reservats per a persones amb mobilitat reduïda • Utilitzar sense causa justificada els punts d’informació i ajuda o fer-ne un mal ús • Entrar al tren o sortir-ne després que hagi sonat el senyal acústic • Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos • Viatjar en condicions o en llocs inadequats • Accedir als llocs no autoritzats o baixar a la via i accedir als túnels • Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes dels trens o manipular-ne els mecanismes • Utilitzar sense una causa justificada els aparells d’alarma dels trens o impedir-ne l’ús legítim • Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l’ordre públic o els serveis d’FGC • Mantenir un comportament que impliqui un perill per a la integritat física pròpia o per a la resta de passatge • Fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions • Romandre a les instal·lacions fora de l’horari previst • Manipular, destruir o deteriorar qualse¬vol element relacionat amb la circulació i el servei en general • Llançar o dipositar objectes a la via o als seus voltants • Fer servir sense justificació les rutes d’evacuació i/o sortides d’emergència o obstaculitzar-les • Pidolar i fer qualsevol classe d’activitat artística o comercial als trens i les instal·lacions, sense l’autorització de l’empresa • Consumir begudes alcohòliques (excepte en establiments autoritzats) i substàncies tòxiques, en tot l’àmbit d’FGC.

L’incompliment d’aquestes prohibicions constitueix una infracció d’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, que pot ser sancionada si es tipi ca com a lleu amb una multa de fins a 6.000 euros; si es tipi ca com a greu, de fins a 30.000 euros, i si és molt greu, de fins a 300.000 euros

Els usuaris disposen d’una versió complerta de les Condicions d’utilització publicades al DOGC núm. 9119, d’11 de març de 2024. A l’estació de Balaguer (carrer de la Noguera Pallaresa s/n, 25600 Balaguer) hi ha un llibre de reclamacions a disposició dels viatgers. Així mateix les reclamacions o suggeriments es poden cursar mitjançant la pàgina web d’FGC.

Logo PDF justificant

Publicació al DOGC