Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Vallter SA (en endavant referides conjuntament com a FGC) garanteixen la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de la pàgina d’aquest web en els termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), ja que s’han implementat les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats als tractaments.

I. Responsable del tractament

Els responsables del tractament de les dades de la persona interessada són:

 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a Barcelona, 08017, C. dels Vergós, 44, i amb CIF Q0801576J
 • Vallter SA, amb domicili a Setcases (Girona), 17869, Pla de Morens, s/n, i amb CIF A17015165.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): [email protected]

II. Finalitat amb la que es tracten les vostres dades personals

S’informa a la persona interessada que les dades personals proporcionades seran tractades amb les següents finalitats:

 1. En el cas de les dades de les persones usuàries de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES, la finalitat principal és la de gestionar el registre, accés, modificació i baixa com a persona usuària de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES. Aquesta finalitat es concreta de manera específica en:
 • Tractar les dades personals de les persones usuàries, incloent les dades de valor afegit que ajudaran a conèixer millor a la persona usuària (en quant als seus hàbits i interessos) i a qualificar-la.

Aquesta finalitat comporta l’elaboració d’un perfil d’usuari que consisteix a classificar i qualificar a les persones interessades segons les dades de valor afegit que hagi facilitat (codi postal de residència, composició familiar, ús del transport en general, combinació de transports, tipus de bitllet i freqüència d’ús, motiu d’utilització, interessos). Això permetrà, a les persones interessades, rebre informació personalitzada de diferents serveis que els pots oferir FGC.

 • Gestionar les comunicacions informatives o comercials d’FGC que vulgui rebre la persona usuària.
 • Gestionar el servei d’alertes personalitzat per tal de que la persona usuària pugui conèixer les incidències de les línies i estacions en temps real.

FGC podrà fer servir certes dades de connexió i ubicació facilitada pel dispositiu mòbil de l’Usuari (l’adreça IP, les dades de la targeta SIM i de la connexió wifi, la plataforma o la latitud/longitud).

Aquesta finalitat comporta l’elaboració d’un perfil d’usuari que consisteix a classificar els interessats segons afinitats i preferències de transport (llocs, trajectes, línies i parades favorites). Per a aquesta finalitat, FGC elaborarà un perfil tenint en compte les preferències donades per la persona usuària i les dades facilitades pel seu terminal com ara les coordenades geogràfiques. Això permetrà, a les persones interessades, rebre informació que els afecta de la manera més precisa possible, trobar solucions de transport públic a prop i gaudir de millores en els serveis oferts per FGC gràcies a la informació proporcionada.

 • Gestionar el Pla de fidelització de les persones usuàries que hagin activat el servei d’alertes personalitzat.
 • Enviar comunicacions de campanyes de promoció de les activitats que es porten a terme a nivell d’FGC, en especial, de les activitats que es fan en les estacions de muntanya d’FGC (La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Portainé), als trens cremallera de Montserrat i Vall de Núria, als diferents trens turístics (Tren dels Llacs, Tren del Ciment), al Centre d’Observació de l’Univers, i en qualsevol altra explotació que FGC pugui gestionar en un futur.
 • Enviar a la persona usuària comunicacions adreçades a conèixer la valoració i satisfacció dels interessats sobre els productes adquirits o els serveis prestats efectivament per FGC.
 1. Donar resposta a les consultes, queixes i reclamacions o suggeriments realitzats a través de la nostra web, amb la finalitat de respondre als mateixos.
 2. Registrar el seu correu per rebre la Newsletter que periòdicament lliurem als nostres clients, si ens autoritza a fer-ho.
 3. Preservar la seguretat de les persones usuàries i del personal d’FGC, així com dels béns i actius d’FGC, per aquesta raó tenim càmeres de videovigilància que enregistren la imatge i també la veu en alguns casos a totes les nostres instal·lacions, inclosos els edificis corporatius, tallers, magatzems, les estacions i vagons de trens, ascensors, zones d’accés, en les estacions de muntanya i en les instal·lacions del Centre d’Observació de l’Univers.
 4. Gestionar el seu currículum.
 5. La gestió de diferents títols d’accés a les instal·lacions (T-Andana, T-Acompanyat).
 6. La gestió del registre d’entrada a les nostres instal·lacions.
 7. La gestió de diferents carnets (Carnet de pensionista, T-16, T-Aturat).
 8. La gestió de les Percepcions mínimes.

III. Legitimació per tractar les vostres dades

La base legal del tractament de les dades personals de les persones usuàries per a les finalitats indicades a les lletres a), b), c), e) i g) de l’apartat anterior és el consentiment previ i inequívoc de la persona interessada.

La base legal del tractament de les dades personals de les persones usuàries per a les finalitats indicades a les lletres d) i i) de l’apartat anterior és el compliment d’una missió d’interès públic.

La base legal del tractament de les dades personals de les persones usuàries per a les finalitats indicades a les lletres f) i h) de l’apartat anterior és l’execució del contracte en el que la persona usuària és part.

IV. Termini de conservació de les vostres dades

Les vostres dades es conservaran mentre siguin necessàries per a finalitat per a la que varen ser donades. No obstant, FGC aplicarà terminis especials de conservació en els següents casos:

 • Consultes, Reclamacions o Suggeriments es conservaran el mínim temps legalment possible, tot i que les dades personals facilitades en les Consultes i Suggeriments, es destruiran passats sis mesos.
 • Per als subscriptors de la Newsletter, als tres mesos de causar baixa, s’esborrarà parcialment les dades del correu (dissociació), per controls estadístics.
 • Les dades de Videovigilància es conserven durant un termini màxim de 30 dies, excepte que hagin de ser posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els òrgans judicials.
 • Els currículums es conserven durant 12 mesos per l’activitat FGC Ferroviària i 24 mesos per l’activitat de Turisme i Muntanya.

V. Cessió de les vostres dades

Per acomplir amb les finalitats anteriors, les dades personals de l’Usuari podran ser cedides a:

 • Les dades personals relacionades amb les percepcions mínimes és podran cedir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en els casos legalment previstos.
 • Les dades dels formularis sobre Consultes no es lliuraran a ningú, es tracten internament a FGC.
 • Entitats col·laboradores per gestionar i atendre els compromisos derivats dels concursos i promocions als quals participa la persona usuària.
 • Pels subscriptors de la Newsletter no es cediran les dades, les tractarà una tercera empresa que és qui fa la gestió de la tramesa de la Newsletter, amb la que s’ha signat el degut contracte de prestació de serveis com Encarregat del Tractament.
 • Administracions Públiques en els casos en què se li requereixi d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas i, si escau, igualment a altres òrgans com ara les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els òrgans judicials.

No es realitza transferència de dades amb tercers països.

VI. Drets en relació a les dades que us emparen

D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, FGC posa en coneixement de la persona usuària que té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament de les dades personals recollides per FGC.

Aquests drets els podrà exercir gratuïtament la persona usuària, i si escau qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada a l’adreça següent: C. dels Vergós, 44, 08017, Barcelona (a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades) o a través del correu electrònic [email protected] tot indicant a l’assumpte: “Exercici drets RGPD”. En la petició s’haurà d’incloure: nom i cognoms de la persona usuària, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport i una petició en què es concreta la sol·licitud.

El dret de rectificació, a més, podrà exercir-lo la mateixa persona usuària accedint a “El meu perfil” dins la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES.

L’exercici del dret de supressió suposarà necessàriament la baixa de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES i deixarà sense efecte qualsevol activitat, promoció o sorteig en els quals estigui participant la persona usuària.

A més a més dels drets anteriors, l’Interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que aquesta acció no afecti la licitud del tractament anterior.

FGC recorda a la persona usuària que en tot moment té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat) pel que fa al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment.

VII. Veracitat de les dades

Les persones usuàries són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes, si és necessari.

Menú
X