Aquesta instal·lació garantirà el servei ferroviari dels propers anys a la línia Barcelona-Vallès sense que es produeixin baixades de la tensió elèctrica. Amb una durada prevista de les obres de sis mesos, la subcentral de Bellaterra se situarà estratègicament entre les subcentrals existents de Sant Cugat i Sant Quirze.