PERFIL DEL CONTRACTANT

AVISOS PERFIL DEL CONTRACTANT

Per a l’ampliació de qualsevol informació referent al perfil de contractant d’FGC, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Aprovisionaments i Contractació:

Info logo

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Carrer dels Vargós, 44 08017,
Barcelona.
NIF: Q0801576J
(a partir del dia
1 de gener del 2009)

+34 93 366 30 00
[email protected]

Horari del registre públic
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 hores, tot l’any.
Els dies 24 i 31 de desembre
romandrà tancat.

DOCUMENTACIÓ

DOCUMENTACIÓ

presentacio

PRESENTACIÓ

En aquest espai descrivim la normativa que regeix els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per a la contractació d’obres, subministraments i serveis.

FGC és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats i aquells altres que genera, amb criteris d’eficàcia, respecte a la Llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social. Dins d’aquest context, FGC disposa d’un sistema de contractació d’obres, subministraments i serveis adaptat a les seves necessitats, amb total respecte a la normativa vigent i que garanteix professionalitat i tracte homogeni als seus proveïdors i usuaris.

Mitjançant aquest espai posem a l’abast de les empreses i usuaris en general la normativa d’aplicació per a les contractacions i les licitacions i adjudicacions en procés.

Perfil del contractant

FGC és una entitat de dret públic sotmesa al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) (Real Decret Legislatiu 3/2011 del 14 de novembre de 2011, publicat al BOE núm. 276 del 16 de novembre de 2011). Així mateix, FGC resta sotmesa especialment a la Llei 31/2007 de Contractació en els sectors d’aigua, energia, transports i serveis postals.

El sistema legal previst en el TRLCSP estableix diversos graus de vinculació al seu contingut. En aquest sentit, FGC pot considerar-se inclosa en el nivell mitjà de vinculació. Les entitats incloses en aquest nivell estan obligades a utilitzar la normativa que fa referència als contractes harmonitzats, que son aquells que pel seu elevat import han de licitar-se amb publicitat a la Unió Europea i d’altra banda gaudeix de major discrecionalitat a l’hora d’instrumentar els contractes d’una importància econòmica inferior.

És per això que FGC ha elaborat unes instruccions de contractació que complementen la normativa vigent, configurant un sistema de contractació àgil i flexible i amb total respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Pel que fa a la Llei 31/07, en tractar-se d’una normativa de caràcter sectorial que opera en el sector del transport per ferrocarril, FGC l’aplica exclusivament en els contractes que per la seva quantia i pel seu objecte queden regulats per l’esmentada normativa. La Llei disposa d’uns procediments similars al previstos a la del sector públic, amb una especial coincidència pel que fa als procediments relatius als contractes harmonitzats.

FGC complementa la seva activitat contractual amb la participació en el registre ProTRANS, registre de proveïdors previst a la Llei 31/2007 que li permet gaudir d’una selecció de proveïdors, conjuntament amb altres empreses del sector ferroviari.
Així mateix FGC, aplica altres normatives que mantenen una vinculació directa amb la contractació d’obres, subministraments i serveis, com son les relatives a prevenció de riscos laborals, seguretat i salut i coordinació d’obres.

FGC utilitza a més altres dispositius contractuals de l’àmbit de la Generalitat, com el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o el sistema de Classificació d’Empreses de la Junta Consultiva i que en un futur seran complementats amb eines multimèdia com la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat.

FGC, mitjançant aquesta web, posa a l’abast dels proveïdors i usuaris en general les licitacions i adjudicacions que es troben en procés.

protrans

PROTRANS

Les convocatòries públiques per a la contractació que realitza FGC, dins l’ambit de la Llei 31/2007 de Contractació en els sectors d’aigua, energia, transports i serveis postals, poden efectuar-se mitjançant un anunci ordinari, un anunci periòdic indicatiu o mitjançant un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació.

Per acomplir els requisits de licitació pública mitjançant un sistema de classificació, FGC forma part del Registre de Proveïdors anomenat proTRANS. El Registre de Proveïdors proTRANS és una eina que permet registrar els proveïdors i contractistes d’una manera eficaç, permanentment actualitzada, objectiva i no discriminatòria. Actualment, les empreses ferroviàries que formen part del Registre de Proveïdors proTRANS són Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos, S.A., Euskal Trenbide Sarea, S.A., Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A., Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Metro Bilbao, S.A., Metro de Madrid, S.A., Metro de Málaga, S.A., Metropolitano de Tenerife, S.A, Transports de Barcelona, S.A., Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. i Ferrocarril de Sóller S.A.

FGC podrà utilitzar el Registre de Proveïdors proTRANS com a base per realitzar la selecció de proveïdors que seran convidats a presentar ofertes subjectes a la Llei 31/07.

Les empreses registrades en el sistema de Registre de Proveïdors proTRANS estan exemptes, en la presentació de les seves ofertes, de la documentació administrativa corresponent. El Registre de Proveïdors es fa en virtut de les seves característiques fonamentals i, en particular, dels elements personals, materials, econòmics i tècnics de què disposin en relació amb les categories de productes o serveis en què ho sol·licitin.

Amb caràcter anual FGC publica anualment un anunci amb el qual es dona constància de l’existència del sistema de classificació i es convida a aquells que estiguin interessats a presentar la documentació necessària pel seu registre. No obstant la inscripció a proTRANS está oberta permanentment per a qualsevol proveïdor interessat.

Més informació:

ProTRANS

PUBLICITAT DEL SISTEMA

Logo PDF justificant

Diari Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E.)

Logo PDF justificant

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C)

contratcacio

INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ

FGC, d’acord amb la normativa que li és d’aplicació, dóna publicitat a través d’aquest mitjà a les instruccions de contractació que regulen els procediments d’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada.

En conseqüència, les instruccions de contractació s’aplicaran als contractes que celebri FGC, que tinguin un import inferior al següent:

Obres: 5.225.000 €
Subministraments i serveis: 209.000 €

Aquests imports, que corresponen al valor estimat del contracte, quedaran actualitzats automàticament en funció dels que siguin fixats per als contractes harmonitzats per la Unió Europea.

El sistema de contractació previst per FGC estableix la incorporació progressiva de documents i formalitats a mesura que s’incrementa la importància econòmica del contracte. Aquesta incorporació permet l’aplicació supletòria de documentació de caràcter general, juntament amb aquella que sigui específica del contracte.

Per això, les instruccions de contractació estableixen la utilització sistemàtica d’alguns dels documents que s’indiquen al peu d’aquesta nota.

DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA

Plec de clàusules administratives particulars (són específiques per a cada contractació i es poden consultar accedint a l’apartat de licitacions i adjudicacions).

licitacions

LICITACIONS I ADJUDICACIONS

contenido LICITACIONS I ADJUDICACIONS

activitat_empresarial

COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS

El protocol de Coordinació d’Activitats Empresarials d’FGC requereix que qualsevol empresa externa que hagi de treballar a les nostres instal·lacions es trobi en alta i amb la inscripció vigent al Registre intern d’empreses en Prevenció de Riscos Laborals.

Aquestes són condicions indispensables perquè l’empresa adjudicatària pugui efectuar els treballs que se li hagin pogut contractar.

A més de la incorporació de l’empresa al Registre, per a cada treball que s’adjudiqui FGC establirà una coordinació específica que dependrà de l’activitat a realitzar i del centre de treball on es desenvolupi.

TRÀMITS

Tràmit d’alta al registre

Comprèn els passos següents:

Descàrrega del Manual de prevenció de riscos laborals i ambientals per a empreses externes de l’Explotació que correspongui segons el centre/centres on s’hagin de realitzar treballs:

– Línies Metropolitanes
– Explotació de Montserrat
– La Molina
– Vall de Núria
– Línia Lleida-La Pobla
– Espot i Port Ainé
– Vallter 2000

El Manual informa dels riscos existents en cada centre i de les mesures preventives aplicables als riscos identificats.

Descàrrega del Certificat d’alta on l’empresa certifica el compliment de les obligacions que requereix la coordinació d’activitats.

Aquest certificat, un cop complimentat i signat pel representant legal de l’empresa, s’haurà de retornar a FGC per correu a l’adreça que indica. També caldrà adjuntar còpia acarada de l’acreditació de la representació legal esmentada i del DNI del signant.

El certificat s’haurà d’haver rebut a FGC abans de la data d’inici dels treballs.

Tràmit de renovació de la inscripció en el registre

Comprèn els passos següents:

Descàrrega del Manual de prevenció de riscos laborals i ambientals per a empreses externes de l’Explotació que correspongui segons el centre/centres on s’hagin de realitzar treballs:

– Línies Metropolitanes
– Explotació de Montserrat
– La Molina
– Vall de Núria
– Línia Lleida-La Pobla
– Espot i Port Ainé
– Vallter 2000

El Manual informa dels riscos existents en cada centre i de les mesures preventives aplicables als riscos identificats.

Descàrrega del Certificat de renovació on l’empresa certifica el compliment de les obligacions que requereix la coordinació d’activitats.

Aquest certificat, un cop complimentat i signat pel representant legal de l’empresa, s’haurà de retornar a FGC per correu a l’adreça que indica adjuntant, si correspon, la documentació complementària que indica el mateix imprès.

El certificat s’haurà d’haver rebut a FGC abans de la data d’inici dels treballs.

civisme

CIVISME

CIVISME A FGC I ADHESIÓ DELS CONTRACTISTES A LA REDUCCIÓ DE LES CONDUCTES INCÍVIQUES

Presentació

L’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) gestiona un servei públic d’interès general i essencial per a la comunitat. A més, contribueix a la millora de la mobilitat i a la generació de riquesa.

FGC, amb l’objectiu de gestionar eficientment i eficaçment els serveis i les infraestructures que té assignades, incrementa el valor dels serveis mitjançant la qualitat, la seguretat, la regularitat i el confort.

La seguretat és la responsabilitat general principal per a l’eficàcia del servei i la seva percepció per part dels clients, una prioritat.

En aquest marc, FGC considera el civisme en totes les seves instal·lacions de transport com una prioritat. Activarà polítiques davant dels seus clients, dels seus treballadors, dels seus proveïdors, d’altres interessats i davant de la societat en general, per maximitzar les condicions cíviques en tot moment i les adoptarà per a la millora continuada del servei i de la gestió.

La direcció de FGC i tot el seu personal es comprometen a fomentar el civisme i a impulsar que tothom, usuaris / empreses contractades / concessions o similars / etc., acceptin i defensin els mateixos valors. Per a aconseguir-ho, cada part en el seu àmbit d’actuació dirigirà els seus esforços a:

  • Minimitzar els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que les conductes incíviques puguin generar.
  • Potenciar la previsió i la prevenció com actituds preferents en la reducció de conductes incíviques, procurant superar el compliment mínim legal.
  • Promocionar els valors ètics, el respecte als altres i les bases que ho sostenen com els costums, les tradicions i les normes socials.
  • Promoure que els treballadors siguin un exemple en el comportament i en l’ús de les instal·lacions.
  • Actuar contra la indiferència davant les conductes incíviques mitjançant el foment de conductes positives, actituds i hàbits que les impedeixin.
  • Continuar promovent la qualitat i el civisme a les nostres instal·lacions i serveis, basant-nos principalment en l’orientació al client, la innovació, la professionalitat i la millora continuada dels nostres processos.
  • Mantenir vies de comunicació amb els sistemes socials i educatius, amb els serveis de seguretat pública i amb els mitjans de comunicació, com elements de major contacte directe amb la realitat del moment.
  • Potenciar la relació entre els operadors del transport públic, en especial els que operen en intermodalitat.
  • Promoure, en aquest àmbit, la reflexió i l’anàlisi per als futurs dissenys d’instal·lacions, trens i altres equipaments, la investigació per part dels fabricants, i buscar la complicitat dels sectors productius.

Síntesi del procés

L’adhesió al projecte de ‘reducció de conductes incíviques d’FGC’ serà preceptiva per a totes les empreses que formalitzin contractes o comandes amb FGC de forma directa o per tercers, i comportarà l’acompliment d’uns ‘compromisos’ que formaran part de les obligacions subscrites entre els contractistes i FGC. Aquests compromisos constaran, de forma específica, en les clàusules dels documents corresponents.

Per a aconseguir la màxima extensió i efectivitat del projecte, l’adhesió a la ‘reducció de conductes incíviques’, i l’acompliment dels compromisos derivats, seran aplicables també a les empreses contractistes que realitzen treballs a les instal·lacions del ferrocarril però no han estat directament contractades per FGC.

El procés d’adhesió d’una empresa contractista a l’esmentat projecte comprèn els passos següents:

L’obligatorietat serà assumida per les empreses contractistes quan formalitzin el contracte (de forma directa o per tercers), o quan FGC els encomani la comanda corresponent. La clàusula d’obligatorietat es trobarà a: apartat actual de ‘Perfil del contractant’, pestanya ‘Instruccions de contractació’, document ‘Condicions Generals de contractació’.

A l’apartat ‘Documentació’ d’aquest bloc de ‘Civisme a FGC’ es troba el document ‘d’Adhesió dels contractistes’, en el qual es desenvolupen els procediments concrets que han de respectar tant els responsables com el personal de les empreses contractistes per donar compliment als compromisos adquirits.

En termes generals, l’adhesió de les empreses contractistes al projecte de ‘reducció de conductes incíviques’ comporta el següent:

Els responsables de l’empresa han de difondre adequadament entre el seu personal els principis del projecte, i han de vetllar per que l’esmentat personal respecti les instruccions i procediments establerts en matèria de ‘Civisme a FGC’.

El personal de l’empresa contractista, a més de mantenir en tot moment una actitud de comportament cívic, ha d’alertar a FGC -pels mitjans que s’hagin determinat- de les conductes incíviques que pugui observar mentre realitza les seves tasques en les instal·lacions del ferrocarril.