Política de privacitat i de protecció de dades personals del lloc web i l’app de la T-mobilitat

L’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant també ATM), com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals, objecte de tractament, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDiGDD).

L’ATM només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Proteció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de protección de dades personals i garantía dels drets digitals.

Amb l’objectiu de donar compliment al RGPD i a la LOPDGDD, l’ATM ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos associats als tractaments.

L’ATM aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà dels següents formularis:

FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS
Article 15 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ
Articles 16 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE SUPRESSIÓ
Articles 17 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET D’OPOSICIÓ
Article 21 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

FORMULARI D’EXERCICI DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
Articles 18 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE PORTABILITAT
Article 20 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

Així mateix, l’ATM ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és [email protected].

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a la protecció de dades:

Responsable del tractament

Identitat: Autoritat del Transport Metropolità

NIF: P-5890049-I

Direcció postal: carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007, Barcelona

Telèfon: +34 93 362 00 20

Correu electrònic: [email protected]

Delegat de Protecció de dades

Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

Finalitats del tractament

Les dades de les persones interessades seran tractades amb les següents finalitats:

  1. Per al registre, atenció, tramitació i resposta a la comunicació de la persona interessada.
  2. Per al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.
  3. Per a gestionar l’alta i adquisició de la T-mobilitat.
  4. Gestió de la utilització de l’app de la T-mobilitat.
  5. Per finalitats estadístiques, i científiques.

Base jurídica del tractament

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades per l’ATM són les següents:

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
  • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’ATM en compliment d’una missió realitzada en interès públic i en exercici de poders públics procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

Categories de dades objecte de tractament

Dades identificadores, dades de característiques personals, dades econòmiques, dades d’ocupació i dades relatives a necessitats/ajuda sensorials.

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ATM, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. Es poden consultar detalladament els períodes de conservació al Registre d’Activitats de Tractament (en endavant també RAT). Un cop deixen de ser necessàries, l’ATM mantindrà les seves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció d’accions.

El RAT preceptiu, relatiu als tractaments de dades personals realitzats per aquesta organització es pot consultar a través del següent enllaç.

Destinataris de les dades

Les dades no seran cedides a tercers públics o privats excepte en el cas d’obligació legal.

Transferències internacionals de dades

No hi ha previstes transferències internacionals de dades, excepte en els següents casos, en que es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció, declarat per la Comissió Europea i amb l’aportació de garanties adequades tals com Clàusules Contractuals Tipus:

  • ATM, el Responsable del tractament, contracta la seva infraestructura virtual segons un model de computació al núvol, a través de Google/Microsoft, a l’empara de Clàusules Contractuals Tipus. La informació la té disponible a:
  • Els casos en què pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Liferay). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides. 

Encarregats del tractament de dades

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, C. dels Vergós, 44 08017 Barcelona, CIF Q0801576J.

Drets de les persones interessades

Les persones titulars de les dades tractades per l’ATM tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, les persones interessades podran retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ATM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’ATM remetent el formulari corresponent per correu ordinari a AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007, Barcelona, o a l’adreça electrònica [email protected].

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a apdcat.gencat.cat.

Registre d’activitats de tractament

ATM tracta les seves dades personals d’una forma lícita, lleial i transparent i limitant les finalitats per a les quals van ser recavades.

En compliment de l’article 30 del RGPD i l’article 31 de la LOPDGDD, l’ATM ha elaborat el Registre d’Activitats de Tractament preceptiu, relatiu als tractaments de dades personals realitzats per aquesta organització, que es pot consultar a través del següent enllaç.

Per a qualsevol consulta, sol·licitud o queixa en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, les persones usuàries poden contactar amb la delegada de protecció de dades a través de l’adreça de correu electrònic següent: [email protected].

Així mateix les persones usuàries tenen dret a presentar, en qualsevol moment, una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades quant al tractament de les seves dades personals.