Condicions d’alta de proveïdors

Les empreses que hagin estat prèviament requerides per FGC per ser donades d’alta com a proveïdores, ja sigui mitjançant una petició d’oferta o a través d’un expedient de contractació, o bé que requereixin l’actualització d’alguna de les dades ja comunicades, han de presentar la documentació necessària per a aquesta finalitat i que es troba disponible a l’enllaç següent: