GOVERNANÇA

FGC gestiona la seva activitat sota principis ètics i a través de diversos òrgans de govern, el compromís dels quals és essencial en l’assoliment dels objectius estratègics i l’acompliment econòmic, social i ambiental de l’organització. Sense una bona governança, la vocació d’empresa responsable amb la societat i la comunitat no seria possible.
En aquest marc, els valors de l’ètica i la transparència s’estenen a tots els àmbits i persones que conformen el dia a dia d’FGC.