I. En què consisteix FGC PERSONES USUÀRIES?

Les entitats Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Vallter SA (en endavant, FGC) han creat la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES amb la finalitat d’oferir a les persones usuàries del servei de transport públic que presten la possibilitat d’inscriure’s en aquesta plataforma per aconseguir tota una sèrie de serveis i avantatges que en permetran millorar l’experiència de mobilitat. Alhora, les persones membres d’aquesta plataforma tenen la possibilitat de conèixer tot el que FGC i les seves entitats participades poden oferir-los i obtenir beneficis per mitjà d’aquesta comunitat.

II. Informació prèvia

Aquests termes i condicions, juntament amb les bases de participació o les regles que es puguin establir per a iniciatives, esdeveniments, actes o supòsits específics, així com les comunicacions i les instruccions d’FGC, regulen les relacions entre FGC i les persones membres de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES.

L’acceptació total dels termes i condicions és obligatòria. Si la persona usuària de la plataforma no accepta expressament aquests termes i condicions prement el botó «Accepto els termes i condicions», no pot ser membre d’FGC PERSONES USUÀRIES.

La inscripció a FGC PERSONES USUÀRIES és gratuïta.

III. Registre a la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES

Només poden ser membres de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES les persones físiques més grans de 16 anys que s’hi hagin registrat prèviament.

El nom d’usuari ha de ser sempre el compte de correu electrònic amb què s’hagi fet el registre i la contrasenya ha de ser escollida per la persona usuària.

Per completar el registre, FGC ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça facilitada per la persona que s’hagi registrat per tal que aquesta validi el seu compte i quedi incorporada efectivament com a membre d’FGC PERSONES USUÀRIES.

Les persones usuàries que formin part d’FGC PERSONES USUÀRIES són les úniques responsables de mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya i s’obliguen a no facilitar-la a altres persones i a adoptar totes les mesures que siguin útils i necessàries per mantenir-la en secret. Les persones usuàries que formin part d’FGC PERSONES USUÀRIES són responsables úniques i exclusives de la custòdia i la utilització, autoritzada o no, per part de terceres persones.

Les persones usuàries que formin part d’FGC PERSONES USUÀRIES tenen coneixement que l’accés al servei utilitzant la identitat o la contrasenya d’una altra persona, així com l’obtenció, l’ús o la difusió de dades personals d’altres persones, poden ser constitutius d’una infracció legal i, eventualment, penal.

El registre i accés a l’aplicació es pot fer per mitjà d’un ordinador o dispositiu mòbil accedint a la pàgina web www.fgc.cat, titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

IV. Serveis que ofereix FGC PERSONES USUÀRIES

Les persones usuàries que formin part d’FGC PERSONES USUÀRIES tenen accés en temps real a la informació de circulació dels trens de les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-la Pobla. A aquests efectes, FGC pot utilitzar determinades dades de connexió i ubicació (l’adreça IP, les dades de la targeta SIM, de la connexió wifi o de la latitud/longitud, entre d’altres).

Dins de l’àrea personal «El meu perfil» de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES, les persones registrades tenen la possibilitat d’incloure unes dades de valor afegit (a l’espai «Dades de qualificació») que ajuden a conèixer millor la persona usuària (quant als seus hàbits i interessos) i a qualificar-la. En tot moment la persona usuària pot afegir, modificar o eliminar aquestes dades de valor afegit.

Addicionalment, dins «El meu perfil» també hi ha un apartat de «Gestió de comunicacions» per mitjà del qual la persona usuària pot gestionar si vol rebre comunicacions informatives o comercials d’FGC i per quin mitjà les vol rebre (correu electrònic, SMS o notificació automàtica (push notification), i pot eliminar el seu compte de persona usuària.

La plataforma FGC PERSONES USUÀRIES també disposa d’un sistema d’alertes personalitzat que la persona usuària pot afegir, modificar o eliminar entrant dins del «Servei d’alertes» de la seva àrea personal. El sistema permet conèixer en temps real les incidències de les línies i estacions de la persona usuària. Aquest sistema no està activat per defecte i cal que la persona usuària l’activi dins l’apartat «Servei d’alertes» de l’àrea personal. Es rebran únicament les incidències que afectin la persona usuària, segons els seus recorreguts habituals que ha de declarar prèviament per mitjà del «Formulari de subscripció». La persona usuària pot escollir el canal de comunicació de les alertes, que poden ser via correu electrònic, SMS o notificació automàtica (push notification). En tot moment la persona usuària pot afegir, modificar o eliminar aquestes dades de valor afegit.

El servei d’alertes personalitzat permet a la persona usuària accedir a un Pla de fidelització que dona accés a tota una sèrie de beneficis.

Finalment, per mitjà d’FGC PERSONES USUÀRIES també es fan campanyes de promoció de les activitats que es porten a terme des d’FGC, en especial, de les activitats que es fan a les estacions de muntanya d’FGC (La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Port Ainé), als trens cremallera de Montserrat i Vall de Núria, als diferents trens turístics (Tren dels Llacs, Tren del Ciment), al Centre d’Observació de l’Univers, i en qualsevol altra explotació que FGC pugui gestionar en un futur.

V. Responsabilitat

Les persones usuàries que formin part d’FGC PERSONES USUÀRIES s’obliguen (i) a fer un ús adequat i legítim dels serveis, els productes i els avantatges oferts per FGC i dels continguts d’aquesta plataforma, i a no utilitzar-los per a activitats il·lícites, ja siguin d’ordre civil, administratiu, penal o de qualsevol altre; (ii) a no infringir el que estableixen aquests termes i condicions; (iii) a complir les instruccions d’FGC PERSONES USUÀRIES i el que aquesta estableixi en les seves comunicacions amb els membres, i (iv) a no vulnerar la legalitat vigent, especialment la normativa sobre propietat intel·lectual, propietat industrial, protecció de dades i drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Les persones usuàries que formin part d’FGC PERSONES USUÀRIES, amb total indemnitat per a FGC, són responsables dels danys i els perjudicis que causin a FGC o a tercers derivats directament o indirectament de les seves accions o omissions.

Així mateix, a títol merament enunciatiu i en cap sentit limitador o excloent, les persones d’FGC PERSONES USUÀRIES es comprometen a no introduir, transmetre ni difondre:
• Continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
• Continguts que promoguin actes delictius, denigrants, difamatoris, violents o, en general, contraris a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
• Informació o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts tant constitucionalment com en els tractats internacionals o, simplement, que resultin pertorbadors o antisocials, incloent-hi flaming, spamming, flooding, trolling i griefing, tal com s’entenen i es fan servir habitualment aquests termes a internet.
• Informació a tercers no autoritzats sobre els noms d’usuari i les contrasenyes. En cas que la contrasenya arribi a una altra persona usuària, aquesta es compromet a informar-ne a FGC immediatament.
• Informació o continguts que impliquin la violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial (incloent-hi, però no de manera limitadora, les patents, les marques i el copyright, d’FGC, de qualsevol de les seves entitats participades o de tercers).
• Publicitat no autoritzada o sol·licitada, spam, correus electrònics en cadena, estructures piramidals, etc.
• Programes de dades (virus i malware —programari maliciós—) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d’internet.

VI. Exempció de responsabilitat

FGC no pot controlar la utilització o els continguts inclosos a la plataforma per part dels membres o de les persones usuàries d’FGC PERSONES USUÀRIES i per aquest motiu no es responsabilitza dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d’un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial, ni de l’incompliment per part de la persona usuària d’aquestes condicions d’accés i ús, així com de qualsevol altra condició o instrucció que pugui figurar a la plataforma, sens perjudici, en tot cas, de les accions legals que corresponguin a FGC o a tercers.

FGC no pot garantir la disponibilitat permanent ni la continuïtat pel que fa al funcionament de la plataforma, ni de la informació, el contingut, els programes, els materials o els productes que inclou.

D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat per a FGC pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la plataforma, dels seus serveis i de l’ús que puguin fer-ne les persones usuàries que formin part d’FGC PERSONES USUÀRIES.

Així mateix, FGC no es fa responsable dels possibles errors o les deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de la persona usuària, d’un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o de codis d’identificació de la persona usuària registrada al navegador, o dels danys, els errors o les inexactituds que poguessin derivar-se d’un mal ús o funcionament.

En el supòsit que la persona usuària causés qualsevol tipus de danys o de perjudicis a tercers, aquesta en serà l’única responsable. Així mateix, s’ha de fer càrrec, amb total indemnitat per a FGC, de les despeses, dels costos i, si escau, de les indemnitzacions que puguin derivar-se dels procediments judicials motivats per l’incompliment del que estableixen aquestes condicions i la normativa aplicable.

VII. Drets d’imatge

Les persones usuàries que participin en les activitats d’FGC PERSONES USUÀRIES autoritzen FGC perquè els seus noms, cognoms, imatge i veu puguin ser captats, reproduïts i publicats per qualsevol mitjà, incloent-hi internet, per a la gestió de les activitats o de noves edicions, així com d’altres promocions o campanyes publicitàries, o qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis, els esdeveniments, els avantatges o les promocions que ofereix FGC i sense que aquesta autorització els confereixi el dret de rebre cap tipus de remuneració.

VIII. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitador, les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, els mapes, els marcs, els bàners, la interfície, el software i els seus diferents codis font, l’àudio i el vídeo), així com el lloc web mateix, són propietat d’FGC o de qui proveeixi els continguts, els quals han estat, en aquest darrer cas, objecte de llicència o cessió per part seva, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Tot el software utilitzat en l’ús i el desenvolupament de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES és propietat d’FGC o de qui proveeixi el software i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Està prohibit a qualsevol persona usuària, sense l’autorització prèvia i per escrit d’FGC, dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d’un altre propietari dels continguts, amb caràcter enunciatiu però no limitador, dur a terme els actes següents, tant respecte del lloc web com dels seus continguts:
• Qualsevol forma de comunicació pública, mitjançant qualsevol procediment, incloent-hi la posada a disposició del públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que triï.
• Qualsevol forma de distribució, incloent-hi sense caràcter limitador, la venda, el lloguer o el préstec.
• Qualsevol forma de reproducció, directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i de qualsevol manera, de la totalitat o una part del web o dels seus continguts.
• Qualsevol forma de transformació, total o parcial, incloent-hi la creació de productes o serveis derivats.
• Qualsevol altra forma d’accés que inclogui les formes anteriors o altres de diferents.
• Qualsevol forma, directa o indirecta, d’extracció o reutilització de la totalitat o d’una part substancial del contingut de qualsevol base de dades, o l’extracció o la reutilització repetida o sistemàtica de les seves parts no substancials.

En conseqüència, la posada a disposició i l’ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d’àudio i de vídeo i el software propietat d’FGC o de qui els proveeixi, que figuren al lloc web i qualsevol altre contingut, no impliquen, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de la persona usuària.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips que apareixen al lloc web són titularitat d’FGC o de qui proveeixi el software, estan registrats degudament o en procés de registre i han estat objecte de llicència o de cessió per part del seu titular, si escau. L’ús no autoritzat o indegut d’aquests elements suposa una infracció dels drets de propietat industrial de les societats d’FGC o d’altres tercers propietaris.

Les persones usuàries, per la seva banda, accepten que, per la mera participació en les activitats d’FGC PERSONES USUÀRIES, cedeixen a favor d’FGC, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, tots els drets patrimonials de propietat intel·lectual de les obres o les prestacions protegides que es puguin derivar de la seva participació per explotar-les en qualsevol format, suport i modalitat d’utilització, incloent-hi, entre d’altres, qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor i d’internet i qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva, així com marxandatge, explotacions secundàries i derivades, i l’ús parcial o total de les obres o les prestacions. Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i fins al període màxim de protecció legal.

IX. Protecció de dades personals

Tot allò relatiu al tractament i a la protecció de les dades personals de qui forma part de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES es desenvolupa degudament a la Política de privacitat, que ha de ser acceptada en el moment de registrar-se (donar-se d’alta) a la plataforma.

X. Modificació dels termes i condicions

FGC es reserva el poder d’exercitar, en qualsevol moment, el dret de modificar (incloent-hi modificar, eliminar o afegir) qualsevol part d’aquests termes i condicions.

Llevat que es decideixi expressament el contrari, les modificacions tenen efecte des del mateix moment en què es publiquin, però no afecten els drets de les persones usuàries ja reconegudes.

XI. Baixa d’FGC PERSONES USUÀRIES. Baixa d’activitats concretes

Les persones que formin part d’FGC PERSONES USUÀRIES poden sol·licitar la baixa de la plataforma accedint al seu espai personal al lloc web.

L’exercici del dret de cancel·lació de dades de les persones implica, al seu torn, la sol·licitud de baixa de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES.

FGC pot donar de baixa qualsevol persona usuària de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES que no compleixi els termes i condicions vigents en cada moment.

Amb independència del que s’ha esmentat anteriorment, la persona usuària sempre pot decidir en quina activitat, servei, esdeveniment o promoció en concret vol participar. En el mateix sentit, i sempre que sigui possible i així es comuniqui en la informació específica de l’activitat o la promoció, la persona usuària pot sol·licitar la baixa d’aquella activitat o esdeveniment concret, sense que això impliqui la baixa de la plataforma FGC PERSONES USUÀRIES.

XII. Llei aplicable i jurisdicció

Aquests termes i condicions s’interpreten i es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o el compliment d’aquests termes i condicions són competents els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.