Grup d’interès és el conjunt de persones físiques o jurídiques de caràcter privat, organitzades per un interès comú, amb la finalitat d’actuar conjuntament en defensa d’aquest, i amb la voluntat de fer conèixer socialment les seves pretensions.

La major part de les societats desenvolupades reconeixen legitimitat als grups d’interès i regulen les seves actuacions, de manera que puguin tenir una participació activa en la pressa de decisions polítiques, però sense que aquesta pugui entrar en conflicte d’interessos amb la societat.

L’article 53 der la llei de transparència, encomana a l’Administració de la Generalitat la creació d’un registre de grups d’interès amb la finalitat d’identificar les persones que actuen a través d’aquests grups, conèixer les relacions que tenen amb l’Administració i establir les regles ètiques a les quals han d’ajustar la seva actuació.

La Generalitat a través del Departament de Justícia posa en marxa l’esmentat registre en el que es regula la inscripció al mateix i el procediment d’investigació i tramitació de denúncies en cas d’incompliment.