FGC aplica en les seves contractacions els principis de lliure accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. Així mateix, FGC assegura, en connexió amb els objectius d’estabilitat pressupostària, control de la despesa i el principi d’integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la prestació de serveis, mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció en base a la millor relació qualitat-preu.

En funció de l’import i de l’objecte a contractar, FGC resta subjecte a la normativa general de contractació administrativa del sector públic (Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic).

FGC publica les seves licitacions i adjudicacions d’obres, subministraments i serveis, així com les corresponents a les seves empreses participades (Autometro SA, Cargometro SA, FGCRAIL SA i Vallter SA i Actius de Muntanya, SA) en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la qual podeu accedir a través d’aquest enllaç.

De manera complementària FGC publica en el seu propi web, aquelles licitacions i adjudicacions corresponents a contractes patrimonials, d’explotació de negocis i d’altres, tant pròpies com de les seves empreses participades, a les quals es pot accedir a través d’aquest mateix web a l’accés del perfil del contractant.

FGC facilita al Registre Públic de Contractes i a la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat, la informació sobre la contractació pública que realitza. Per a qualsevol consulta o informació relativa a la contractació pública d’FGC, els interessats s’hauran d’adreçar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, a través de la següent adreça: web

Data actualització: 06/05/2021
Freqüència actualització: Anual