FGC disposa d’un sistema de contractació d’obres, subministraments i serveis amb total respecte a la normativa vigent d’aplicació i que garanteix professionalitat i tracte homogeni als seus proveïdors i usuaris. Com a empresa pública té la condició d’Administració Pública i el marc legal que regula la seva contractació ve determinat per allò establert a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

FGC gestiona i dóna publicitat a les seves licitacions i contractacions mitjançant el seu Perfil del Contractant en la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en el que complementa la normativa vigent amb els documents següents:

Plecs de Clàusules Administratives Particulars: documents específics per a cada contractació.
Condicions Generals de Contractació: document que regula les contractacions d’FGC amb els seus proveïdors i que es complementen si és el cas amb els plecs de condicions particulars.

FGC, mitjançant el perfil del contractant, posa a l’abast dels proveïdors i usuaris en general la informació de les licitacions i adjudicacions que es troben en procés, tant pròpies com les que hi participa, així com els plecs administratius i tècnics, les resolucions de la mesa de contractació i tota aquella informació complementària relacionada amb els processos de contractació actualitzant aquesta de forma permanent.

Les contractacions es poden consultar en la Plataforma de Contractació Pública i al propi web d’FGC en els enllaços següents:

Data actualització: 06/05/2021
Freqüència actualització: Anual