Organització

a) Descripció de l’organització

  • ACTIUS DE MUNTANYA, S.A. és una mercantil íntegrament participada per l’entitat de dret públic, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant FGC), en compliment de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 13 d’octubre de 2020, i com a conseqüència d’haver-se transmès la totalitat de les accions per part de l’”Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.” (“AVANÇSA”) a favor d’FGC.
  • L’objecte principal d’aquesta entitat és l’explotació turística i esportiva de l’Estació de muntanya i esquí Boí-Taüll.
  • La missió d’ACTIUS DE MUNTANYA, S.A. és mantenir l’estació de muntanya de Boí Taüll com un referent i un dels principals actius econòmics de la comarca de l’Alta Ribagorça garantint la seva viabilitat futura.
  • FITXA SAC
  • Acord de Govern

  • Estatuts

b) Organigrama

c) Estructura organitzativa interna de l’entitat

d) Òrgans col·legiats

a) Informació identificativa i econòmica

b) Informació relativa al règim d’incompatibilitats

a) Ocupació públicas

b) Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats

c) Acció i representació sindical

d) Processos de selecció i promoció professional

a) Catàleg i cartes de serveis

b) Catàleg de procediments administratius

 

Recursos administratius

Procediment administratiu

Tràmit

Entitat responsable

Tramitació Electrònica

Sentit
del silenci

Alçada

Reposició

Extraordinari de revisió

Cap

RPA

Llei 39/2015

AMSA

NO

DESESTIMATORI

 

X

X

 

Economia i finances

a) Comptes anuals, memòria i informe d’auditoria de comptes

b) Informes de fiscalització dels òrgans de control extern

  • No hi ha informació per al període de referència

a) Inventari de béns immobles i béns mobles de valor especial

b) Gestió del patrimoni

En projecte

c) Contractació patrimonial

No hi ha informació per al període de referència

a) Subvencions i ajuts públics previstos, en curs i atorgats

  • ACTIUS DE MUNTANYA, S.A. no atorga subvencions ni ajuts públics.

b) Justificació de les subvencions i ajuts concedits

  • ACTIUS DE MUNTANYA, S.A. no atorga subvencions ni ajuts públics.

d) Retribucions dels òrgans de direcció o administració dels perceptors

  • ACTIUS DE MUNTANYA, S.A. no atorga subvencions ni ajuts públics.

Contractes, convenis i encàrrecs de gestió

f) Les modificacions, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades dels contractes

g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació

i) Les resolucions dels recursos especials en matèria de contractació, qüestions de nul·litat, resolucions judicials definitives en matèria de contractació, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

k) Les dades del Registre públic de contractes, del Registre electrònic d’empreses licitadores i del Registre oficial d’empreses classificades.

l) La relació dels llocs ocupats amb caràcter permanent en una dependència o establiment públic per personal adscrit pels adjudicataris de contractes d’obra o servei subscrits amb les entitats

a) El text íntegre dels convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió vigents l’1 de gener de l’any en curs, inclosos els que es troben en situació de pròrroga expressa o tàcita.

b) Les modificacions de l’objecte, la durada, les parts signants, les aportacions econòmiques, etc.

Territori

a) Instruments de planejament territorial i urbanístics superiors

b) Plans sectorials

c) Altres plans i programes

d) Informació utilitzada per elaborar els plans i per avaluar-ne l’execució

e) Modificacions d’aquests plans

a)

Línies d’actuació

a) Plans i programes que estableixin directrius estratègiques per a l’assoliment de la missió de l’entitat

b) Contractes programa entre l’entitat i el departament amb el qual es vincula i els plans anuals d’actuació que els concreten

c) Altres plans i programes de publicació obligatòria

d) Modificacions de plans i programes

a) Els resultats de les avaluacions internes i externes (informes, auditories i enquestes) de: la qualitat dels serveis públics, l’impacte social de les polítiques públiques, el compliment dels plans i programes, l’aplicació de les normes, la satisfacció dels usuaris dels serveis públics, els processos de participació ciutadana i la gestió administrativa.

b) La metodologia, els criteris, indicadors i la informació utilitzada per a l’avaluació.

c) Els estudis i informes tècnics justificatius utilitzats per a l’avaluació.

Informació estadística

Memòria d’activitats

Publicitat institucional

Procediments i actuacions jurídiques

No hi ha informació per al període de referència

No hi ha informació per al període de referència

No hi ha informació per al període de referència

No hi ha informació per al període de referència

No hi ha informació per al període de referència

No hi ha informació per al període de referència

No hi ha informació per al període de referència