Retribucions i variacions patrimonials

Dins del sector públic, la llei 13/2005 d’incompatibilitats d’alts càrrecs és també d’aplicació a les persones que tinguin un alt nivell de funcions executives. A aquests efectes, la definició de personal directiu es determina en base la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener.

En base a aquesta disposició addicional són directius amb funcions executives i que, per tant, resten inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 13/2005 (sempre que percebin retribucions iguals o superiors al càrrec de director general de l’Administració de la Generalitat) tots aquells càrrecs que participen de manera directa en la definició i execució de polítiques públiques comprometent externament a l’organització, és a dir, aquells que disposen d’amplis poders que afecten els objectius generals o estratègics de l’ens o entitat, exerceixen funcions amb autonomia i plena responsabilitat només limitada per les instruccions o criteris emesos pels màxims òrgans de govern.

En conseqüència, el concepte de directiu amb funcions executives als efectes de la legislació d’incompatibilitats del alts càrrecs i, per extensió, als efectes de la llei de transparència, coincideix en la pràctica, amb el càrrec unipersonal de rang més elevat en l’estructura organitzativa empresarial. A FGC la figura que reuneix exclusivament totes aquestes condicions, és el President executiu de l’empresa.

Data actualització: 04/12/2018
Freqüència actualització: Anual