Carnet de Pensionista

pensionistas
Carnet de pensionista i T-Acompanyament d’FGC als 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

A partir del 13 de juny del 2022, es modifiquen les condicions d’utilització dels títols de tarifació social d’FGC Carnet de pensionista i T-Acompanyament ampliant l’àmbit d’utilització als 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El carnet de pensionista és un carnet personal i intransferible, subjecte al règim de tarifació social acordada pel Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

El carnet de pensionista permet viatjar gratuïtament o bé adquirir bitllets amb descompte per viatjar a:

 • Línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 • Línies del metro i els autobusos de l’Àrea Metropolitana (a excepció del Bus Turístic, Barcelona City Tour, Aerobús, Tramvia Blau, Telefèric de Montjuïc, L9 Aeroport i Serveis Especials).
 • Línies del Trambaix i el Trambesòs.

Les condicions de gratuïtat i els descomptes depenen del tipus de carnet atorgat. Trobareu tota la informació sobre on podeu utilitzar el carnet de pensionista als fulls informatius disponibles en aquesta web i a les preguntes freqüents.

Normes d’ús

El Carnet de Pensionista és personal i intransferible.

No és vàlid si no va acompanyat del passi, targeta o bitllet corresponent.

L’ús indegut del Carnet i/o Passi de Pensionista serà sancionat i pot comportar la seva retirada.

Criteris per sol·licitar noves altes i renovacions de carnets obtinguts posteriorment a l’ 1 de gener del 2014
carnet a

Carnet A:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
carnet b

Carnet B:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

Les persones amb una renda personal que superi el doble de l’IPREM, encara que compleixin amb els altres requisits, no poden gaudir del carnet de pensionista d’FGC.

*El càlcul dels ingressos de la renda personal s’obté del resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys) entre el nombre de membres.

Documentació necessària
 • Full de sol·licitud emplenat amb les dades personals, i amb les dades bancàries si s’opta pel pagament per domiciliació bancària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat acreditatiu de la discapacitat que expedeix el Departament de Drets Socials o de la targeta acreditativa de la discapacitat, conforme té un grau igual o superior al 33%.
 • Original del certificat d’empadronament on constin les persones de la unitat familiar.
 • Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques (IRPF) conjunta o individual, que indiqui els ingressos de tota la unitat familiar. Però:
  • Si un membre de la unitat familiar (més gran de 18 anys) no està obligat a fer la declaració de la renda, és necessari presentar:
  • Original del certificat de l’administració tributària conforme no hi ha obligació de fer la declaració de renda. Ha d’incloure els ingressos i se n’ha de presentar un per cada membre de la unitat familiar que estigui en la mateixa condició.
  • Si algun membre de la unitat familiar (més gran de 18 anys) no percep cap ingrés, cal presentar:
  • Original del certificat negatiu de pensió de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS)**.
  • Original del certificat negatiu de pensió de classes passives de l’Estat expedit pel Ministeri d’Economia i Hisenda**.
 • Si no agafeu l’opció de domiciliació bancària, heu d’adjuntar l’original de rebut de pagament a l’estació o al Servicaixa.

**En el cas del certificat negatiu de pensions, serà necessari que autoritzeu a FGC a consultar les vostres prestacions signant l’Autorització per consultar les pensions i prestacions a l’INSS disponible aquí i a totes les estacions. Atès que que des de l’INSS no s’envia aquest document.

Criteris per sol·licitar renovacions de carnets obtinguts anteriorment al 31 de desembre del 2013
carnet a

Carnet A:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió iguals o inferiors al salari mínim interprofessional o que no reben cap pensió.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos per pensió iguals o inferiors al salari mínim interprofessional o que no reben cap pensió.
carnet b

Carnet B:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió superiors al salari mínim interprofessional.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos per pensió superiors al salari mínim.
Documentació necessària
 • Full de sol·licitud emplenat amb les dades personals, i amb les dades bancàries si s’opta pel pagament per domiciliació bancària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat acreditatiu de la discapacitat que expedeix el Departament de Drets Socials o de la targeta acreditativa de la discapacitat, conforme té un grau igual o superior al 33%.
 • En cas de cobrar una pensió aportar fotocòpia de la notificació de la millora de la pensió o del certificat de la pensió mensual* de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs.
 • En cas de no cobrar cap pensió, aportar la fotocòpia del certificat negatiu de pensió** de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs.
 • Si no s’opta per l’opció de domiciliació bancària, s’ha d’adjuntar l’original de rebut de pagament a l’estació o al Servicaixa.

*Si no heu rebut el certificat de la pensió, podeu autoritzar a FGC a consultar les vostres prestacions signant l’Autorització per consultar les pensions i prestacions a l’INSS disponible aquí i a totes les estacions.

**En el cas del certificat negatiu de pensions, serà necessari que autoritzeu a FGC a consultar les vostres prestacions signant l’Autorització per consultar les pensions i prestacions a l’INSS disponible aquí i a totes les estacions. Atès que des de l’INSS no s’envia aquest document.

Com es pot sol·licitar?
1. Pagament

L’import associat a la gestió i tramitació del carnet de pensionista és de 5 €

Per a la vostra comoditat, disposeu de tres mètodes per fer el pagament:

 • Per domiciliació bancària. Només haureu d’incloure les dades bancàries en el full de sol·licitud. Aquesta opció permet signar el full i fer la tramitació sense haver de desplaçar-se i no es farà el càrrec fins que es tramiti el carnet.
 • A les estacions d’FGC: Amb l’ajuda de l’agent d’estacions podeu pagar mitjançant la màquina expenedora amb targeta bancària o en efectiu. La màquina proporcionarà un justificant que cal adjuntar a la resta de documentació a presentar.
 • Per ServiCaixa: Podeu fer el pagament en qualsevol ServiCaixa de CaixaBank mitjançant el codi de barres inclòs en el full de sol·licitud i enviar l’original del justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació que cal presentar.
2. Tramitació

Qualsevol agent d’estacions d’FGC us pot lliurar el full de sol·licitud a qualsevol estació de les línies Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia.

També teniu a la vostra disposició un sobre de franqueig a destinació a qualsevol estació d’FGC de les línies Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia.

Enviar per correu postal dins del sobre de franqueig a destinació i sense necessitat de desplaçar-vos, el full de sol·licitud emplenat amb les dades i tota la documentació acreditativa requerida.

3. Recepció

El carnet de pensionista s’enviarà per correu ordinari a l’adreça postal indicada en el full de sol·licitud.

Si en el termini d’un mes no rebeu el vostre carnet, podeu consultar l’estat del tràmit trucant al 012 o mitjançant el formulari de consultes al web d’FGC.

Fulls informatius

Si voleu conèixer tota la informació associada al carnet de pensionista podeu accedir als fulls informatius següents:

Logo PDF justificant

Renovació (carnets anteriors al 31 de desembre de 2013)

Logo PDF justificant

Obtenció i renovació (carnets posteriors a l’1 de gener de 2014)

Logo PDF justificant

Autorització per consultar les pensions i prestacions a l’INSS

Preguntes freqüents
X