Carnet de Pensionista

Apliquem millores a la tramitació del carnet de pensionista.

Reduïm la documentació necessària a presentar per obtenir el carnet de pensionista i incorporem l’opció de fer la sol·licitud online des del nostre web.

El carnet de pensionista és un carnet personal i intransferible, subjecte al règim de tarifació social acordada pel Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

El carnet de pensionista permet viatjar gratuïtament o bé adquirir bitllets amb descompte per viatjar a:

 • Línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 • Línies del metro i els autobusos de l’Àrea Metropolitana (a excepció del Bus Turístic, Barcelona City Tour, Aerobús, Tramvia Blau, Telefèric de Montjuïc, L9 Aeroport i Serveis Especials).
 • Línies del Trambaix i el Trambesòs.

Les condicions de gratuïtat i els descomptes depenen del tipus de carnet atorgat. Trobareu tota la informació sobre on podeu utilitzar el carnet de pensionista als fulls informatius disponibles en aquesta web i a les preguntes freqüents.

Normes d’ús

El Carnet de Pensionista és personal i intransferible.

No és vàlid si no va acompanyat del passi, targeta o bitllet corresponent.

L’ús indegut del Carnet i/o Passi de Pensionista serà sancionat i pot comportar la seva retirada.

Criteris per sol·licitar noves altes i renovacions de carnets obtinguts posteriorment a l’ 1 de gener del 2014
carnet a

Carnet A:

 • Persones de 65 anys o més empadronades a la demarcació de Barcelona, amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més empadronades a la demarcació de Barcelona, i amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
carnet b

Carnet B:

 • Persones de 65 anys o més empadronades a la demarcació de Barcelona, amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més empadronades a la demarcació de Barcelona, i amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

Les persones amb una renda personal que superi el doble de l’IPREM, encara que compleixin amb els altres requisits, no poden gaudir del carnet de pensionista d’FGC.

*El càlcul dels ingressos de la renda personal s’obté del resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys) entre el nombre de membres.

Documentació necessària

Podeu omplir el formulari de sol·licitud i marcar la casella per autoritzar-nos a consultar les dades necessàries per altres administracions. Amb aquesta autorització, des d’FGC podrem consultar internament les vostres dades.

En el cas que NO s’autoritzi la consulta de dades d’altres administracions, heu d’aportar juntament amb el full de sol·licitud:

 • La fotocòpia del DNI o NIE.
 • La fotocòpia del padrò de convivència on constin tots els membres de la unitat familiar.
 • Per a menors de 65 anys, la fotocòpia del certificat acreditatiu de la discapacitat que expedeix el Departament de Drets Socials o de la targeta acreditativa de la discapacitat, conforme té un grau igual o superior al 33%.
 • El certificat de la pensió mensual de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs o el certificat negatiu conforme no es reben prestacions.
 • La fotocòpia de la declaración de la renda de les Persones Físiques conjunta o individual, que indiqui els ingressos de tota la unitat.
Criteris per sol·licitar renovacions de carnets obtinguts anteriorment al 31 de desembre del 2013
carnet a

Carnet A:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió iguals o inferiors al salari mínim interprofessional o que no reben cap pensió.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos per pensió iguals o inferiors al salari mínim interprofessional o que no reben cap pensió.
carnet b

Carnet B:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió superiors al salari mínim interprofessional.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos per pensió superiors al salari mínim.
Documentació necessària

Podeu omplir el formulari de sol·licitud i marcar la casella per autoritzar-nos a consultar les dades necessàries per altres administracions. Amb aquesta autorització, des d’FGC podrem consultar internament les vostres dades.

En el cas que NO s’autoritzi la consulta de dades d’altres administracions, heu d’aportar juntament amb el full de sol·licitud:

 • La fotocòpia del DNI o NIE.
 • Per a menors de 65 anys, la fotocòpia del certificat acreditatiu de la discapacitat que expedeix el Departament de Drets Socials o de la targeta acreditativa de la discapacitat, conforme té un grau igual o superior al 33%.
 • El certificat de la pensió mensual de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs o el certificat negatiu conforme no es reben prestacions.
Com es pot sol·licitar?
1. Pagament

L’import associat a la gestió i tramitació del carnet de pensionista és de 5 €

Per a la vostra comoditat, disposeu de tres mètodes per fer el pagament:

 • Per domiciliació bancària. Només haureu d’incloure les dades bancàries en el full de sol·licitud. Aquesta opció permet signar el full i fer la tramitació sense haver de desplaçar-se i no es farà el càrrec fins que es tramiti el carnet.
 • A les estacions d’FGC: Amb l’ajuda de l’agent d’estacions podeu pagar mitjançant la màquina expenedora amb targeta bancària o en efectiu. La màquina proporcionarà un justificant que cal adjuntar a la resta de documentació a presentar.
 • Per ServiCaixa: Podeu fer el pagament en qualsevol ServiCaixa de CaixaBank o través de la web mitjançant el codi de barres inclòs en el full de sol·licitud i enviar l’original del justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació que cal presentar.
 • Sol·licitud al web d’FGC: Podeu tramitar la sol·licitud i fer el pagament del carnet de pensionista d’FGC mitjançant el formulari que trobareu a l’apartat “Tramitació al web d’FGC” al moment amb targeta bancària o pagueu després per Servicaixa.
2. Tramitació al web d’FGC

Informeu-vos de tot el que necessiteu per fer la sol·licitud del carnet de pensionista d’FGC en línia. En el següent vídeo expliquem pas a pas com ho podeu fer. També podeu accedir a la guia on expliquem el pas a pas en PDF.

web pagament

Accediu al tràmit en línia de sol·licitud del carnet de pensionista. Podeu tramitar la sol·licitud i fer el pagament del carnet de pensionista d’FGC mitjançant el següent formulari.

3. Tramitació mitjançant el formulari en paper

Qualsevol agent d’estacions d’FGC us pot lliurar el full de sol·licitud a qualsevol estació de les línies Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia.

També teniu a la vostra disposició un sobre de franqueig a destinació a qualsevol estació d’FGC de les línies Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia.

Enviar per correu postal dins del sobre de franqueig a destinació i sense necessitat de desplaçar-vos, el full de sol·licitud emplenat amb les dades i tota la documentació acreditativa requerida.

4. Recepció

El carnet de pensionista s’enviarà per correu ordinari a l’adreça postal indicada en el full de sol·licitud.

Si en el termini d’un mes no rebeu el vostre carnet, podeu consultar l’estat del tràmit trucant al 012 o mitjançant el formulari de consultes al web d’FGC.

Fulls informatius

Si voleu conèixer tota la informació associada al carnet de pensionista podeu accedir als fulls informatius següents:

Logo PDF justificant

Renovació (carnets anteriors al 31 de desembre de 2013)

Logo PDF justificant

Obtenció i renovació (carnets posteriors a l’1 de gener de 2014)

Preguntes freqüents

En el cas de pèrdua o robatori del carnet, serà necessari sol·licitar una renovació amb el formulari, la documentació, el pagament i aportar també la denúncia corresponent. FGC es reserva el dret de revisar i denegar les sol·licituds de duplicats per pèrdua i robatori.

Podeu demanar una reexpendició a l’agent d’estació de qualsevol estació d’FGC, aportant el passi defectuós i el carnet de pensionista. L’agent retirarà el passi defectuós i us facilitarà la reexpendició amb la mateixa caducitat de l’original.

En el cas que no funcioni el carnet de pensionista podeu fer una reclamació mitjançant el formulari de reclamacions al web d’FGC o bé sol·licitar cita prèvia* per ser atès a l’oficina de confecció de carnets de pensionista, al carrer de l’Avenir núm. 6 de Barcelona, on es farà el duplicat.

*Podeu sol·licitar cita prèvia aquí

Si en el termini d’un mes no heu rebut el vostre carnet, podeu consultar l’estat del tràmit trucant al 012 o mitjançant el formulari de consultes al web d’FGC

Podeu enviar els documents sol·licitats per correu ordinari, mitjançant els sobres de franqueig que trobareu a les estacions d’FGC o bé escanejats, a l’adreça de correu electrònic [email protected] indicant el vostre DNI, nom i cognoms.

No es poden enviar sol·licituds senceres de carnets de pensionistes per aquest mitjà donat que és necessari rebre el formulari signat original en paper.

Sí, ara ja pots sol·licitar noves altes i renovar el teu carnet de pensionista des del nostre web. Informa’t a l’apartat “2. tramitació al web d’FGC” d’aquesta mateixa pàgina.

Per obtenir o renovar el vostre carnet de pensionista no cal que us desplaceu, podeu fer el tràmit de sol·licitud des del nostre web (informa’t a l’apartat “2. tramitació al web d’FGC” d’aquesta mateixa página) o enviar el formulari i la documentació requerida per correu postal sense cap cost addicional amb els sobres de franqueig a destinació disponibles a les estacions d’FGC.

Si malgrat això, necessiteu ser atesos a l’oficina de confecció de carnets, heu de demanar cita prèvia al següent enllaç.

Els requisits personals i econòmics per obtenir i per renovar el carnet de pensionista es revisen amb cada sol·licitud.

Si les vostres condicions econòmiques han canviat (rebeu noves prestacions, augment o reducció dels ingressos) és possible que canviï el tipus de carnet que us pertoca.

Si teniu dubtes sobre com es fa el càlcul dels ingressos podeu consultar la pregunta freqüent següent: “Com puc calcular els ingressos per saber si tinc dret al carnet de pensionista i de quin tipus?”.

Per noves altes i renovacions posteriors a l’1 de gener del 2014

Carnet A:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos personals (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Carnet B:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals (pensions, ajudes, rendes, etc.) superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos personals (pensions, ajudes, rendes, etc.) superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i menors del doble de l’IPREM.

Les persones amb una renda personal que superi el doble de l’IPREM, encara que acompleixin amb els altres requisits, no poden gaudir del carnet de pensionista d’FGC.

L’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM) per a l’any 2023, de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023.:

 • L’IPREM mensual, 600,00 euros.
 • L’IPREM anual (14 pagues), 8.400,00 euros

El càlcul dels ingressos de la renda personal s’obté del resultat de dividir els ingressos (renda i prestacions) conjunts de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys) entre el nombre de membres.

 

Per a les renovacions anteriors al 31 de desembre del 2013

Carnet A:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió iguals o inferiors al salari mínim interprofessional o que no reben cap pensió.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos per pensió iguals o inferiors al salari mínim interprofessional o que no reben cap pensió.

Carnet B:

 • Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió superiors  al salari mínim interprofessional.
 • Persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat del 33% o més i amb uns ingressos per pensió superiors al salari mínim interprofessional.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) segons informació publicada al BOE 39, de dimecres 15 de febrer de 2023 que recull “l’article 1, quantia del salari mínim interprofessional del Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’2023”. El SMI, amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2023, es correspon amb les següents quanties:

 • SMI mensual, 1.080 euros.
 • SMI anual, 15.120 euros.

Els títols de tarifació social es mantindran de la mateixa manera que ara fins al desplegament total de la T-mobilitat. En el cas que es modifiqui el funcionament del carnet de pensionista, es comunicarà oportunament per tal de garantir que les persones usuàries n’estiguin informades.

Sí, aportant una autorització signada per la persona titular i si la presenta en paper, el formulari de sol·licitud també ha d’estar signat per la persona titular del carnet.