FGC

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OBRES EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC I ZONES DE PROTECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES GESTIONADES PER FGC

(Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària de Catalunya)

Dades del propietari/promotor

Dades direcció facultativa

Dades contacte sol·licitant

Dades de l’Expedient

Títol del projecte

Descripció dels treballs a executar
.

Línia

Municipi

Localització / adreça

DOCUMENTACIÓ APORTADA:

(Documentació tècnica lliurada a FGC segons requeriments d’Inspecció Ferroviària. Arxius en format PDF, en conjunt no poden tenir un volum superior a 25Mb)

Protecció de dades

Als efectes previstos a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i reglament europeu 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

Responsable. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. - 08017 - Barcelona. – Dades contacte del DPD: dpd@fgc.cat

Finalitat. La finalitat del tractament de les dades rebudes és poder tramitar la sol·licitud presentada. El tractament està legitimat en compliment de la llei 4/2006 de 31 de marc, Ferroviària de Catalunya. Les dades es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat per la qual han estat recollides o per requeriment legal. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què no hi hagi una obligació legal.

Drets. El sol·licitant té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests drets es poden exercitar enviant correu a l’adreça dpd@fgc.cat. Qualsevol reclamació es pot adreçar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Informació addicional. El sol·licitant pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Política de privacitat

X