Per què m’han imposat una percepció mínima i què he de fer?

En cas que la persona usuària viatgi sense bitllet, amb un títol de transport no validat o amb un títol de transport no vàlid per a les característiques del trajecte o d’ella mateixa, s’han d’adoptar les mesures següents:

a) El personal de l’empresa operadora ha de requerir a la persona usuària l’abonament d’una percepció mínima de 100 euros. A aquest efecte, el personal de l’empresa operadora ha d’expedir el document justificatiu corresponent a la percepció mínima. Aquest import s’ha d’abonar en un termini de trenta dies a comptar de la intervenció del personal de l’empresa operadora. Si la percepció mínima és abonada de manera immediata, o en un termini de dos dies hàbils des de la seva emissió, l’import es redueix el 50%.

b) En cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona per viatjar amb un títol de transport de tarifació social, un títol específic per a famílies nombroses o per a famílies monoparentals sense el carnet que acrediti el dret a obtenir-lo, si la persona aporta la corresponent documentació acreditativa en un termini de 48 hores la percepció mínima es deixa sense efecte.

c) En cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona menor d’edat, les empreses operadores de transport públic ho han de notificar formalment als seus tutors legals i han d’atorgar la possibilitat d’abonar-ne l’import amb la bonificació del 50% en un termini de 30 dies.

d) Si la persona usuària no efectua el pagament immediat de la percepció mínima, el personal de l’empresa operadora ha de sol·licitar que s’identifiqui per tal de gestionar-ne el cobrament. En cas que no s’efectuï el pagament durant els trenta dies posteriors a la intervenció, l’Administració titular del servei ha de tramitar el procediment sancionador corresponent, sempre que l’actuació de l’usuari o usuària constitueixi una infracció administrativa d’acord amb la normativa de transport aplicable.

e) Si la persona usuària es nega a abonar la percepció mínima o a identificar-se adequadament, el personal de l’empresa operadora pot sol·licitar l’auxili del personal de seguretat o dels agents de l’ordre públic perquè l’identifiquin, sens perjudici de la facultat de requerir-li que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.

f) En cas que, amb la identificació prèvia de l’usuari o usuària, es comprovi que es tracta d’un títol de transport que no és vàlid a causa de les seves característiques o si la persona es nega a identificar-se i, per tant, no es pot comprovar aquest aspecte, el personal d’intervenció ha de retenir el títol i dipositar-lo en el lloc que es determini perquè la persona titular, amb l’acreditació prèvia, el pugui retirar.

Podeu consultar aquestes condicions a l’apartat 14

També et pot interessar

Tràmits

Logo fletxa dreta negra

Pensionistes

Logo fletxa dreta negra

Condicions d’ús del servei

Logo fletxa dreta negra

Atenció al client

No has pogut resoldre els teus dubtes?

Si no has trobat resposta a les teves preguntes pots contactar amb nosaltres o fer-nos arribar la teva inquietut a través del formulari de consultes.

Atenció al client

No has pogut resoldre els teus dubtes?

Si no has trobat resposta a les teves preguntes pots contactar amb nosaltres o fer-nos arribar la teva inquietut a través del formulari de consultes.