LA POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL D'FGC

La política de Responsabilitat Social de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està emmarcada per la missió, visió i estratègia i vol enfortir el vincle entre els signes d’identitat, la gestió i els criteris ètics que són propis d’un model de desenvolupament sostenible; assumint els compromisos del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

La Responsabilitat Social vetlla per la seguretat del sistema de transport i de les instal·lacions de Turisme i Muntanya, aplicant el principi de prevenció més enllà del que exigeix la legislació vigent; promocionant la qualitat, basada en la professionalitat, la innovació, l’orientació al client i la millora continua, tant en els processos de prestació del servei, com en els de manteniment del material i infraestructures, i en els corporatius.

La Responsabilitat Social es compromet amb els principis de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom, i en el foment del civisme i la convivència tant en els trens com en les instal·lacions, impulsant que tot el personal d’FGC, així com clients i les empreses contractades, actuïn i defensin aquests principis.

La Responsabilitat Social desenvolupa polítiques enfocades a oferir una ocupació de qualitat que afavoreixi el desenvolupament personal i professional, la igualtat d’oportunitats, la salut i seguretat en el treball i el compromís.

La Responsabilitat Social garanteix una gestió amb criteris de transparència, difonent i comunicant les activitats de forma accessible i sotmetent-la a processos de verificació interns i externs per garantir la fiabilitat i credibilitat. A la vegada, actua amb integritat ètica i amb actituds alineades amb el desenvolupament sostenible, estenent els criteris de comportament als proveïdors i a tota l’àrea d’influència.

La Responsabilitat Social treballa per obtenir la màxima eficiència en l’ús i la gestió dels recursos que la societat posa a disposició, a la vegada que es compromet a incorporar en l’estratègia empresarial la preservació del medi ambient, eliminant o minimitzant els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que pugui generar l’exercici de l’activitat.

La Responsabilitat Social contribueix a la cohesió social i a l’equilibri territorial actuant com a motor econòmic en els territoris on desenvolupa activitat, amb el màxim compromís amb el país, amb la llengua i amb la cultura pròpia, així com conserva i protegeix el patrimoni industrial, cultural i arquitectònic de l’empresa.

La Responsabilitat Social estimula la transparència, el diàleg i la confiança amb les parts interessades i té en compte, i incorpora de manera equitativa en l’estratègia i en els projectes empresarials, les seves necessitats i expectatives per fer-les compatibles amb la missió i la sostenibilitat de Ferrocarrils.

Descobreix el compromís d’FGC amb la gestió Ambiental i de
la Qualitat.

Entrada estacio
Finestra