Termes i condicions d’accés i d’ús de la web i l’app T-mobilitat

Aquest apartat inclou informació relativa als termes i condicions d’accés i d’ús del lloc web https://www.fgc.cat/t-mobilitat (en endavant, el “lloc web”) i de l’app de la T-mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant, “ATM”), que han de ser conegudes per l’usuari, a l’efecte previst per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Dades del titular del lloc web www.fgc.cat/t-mobilitat i l’app T-mobilitat

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic d’11 de juliol, es facilita a continuació la informació preceptiva sobre l’ATM com a prestador de serveis de la societat de la informació a través del lloc web i l’app:

Titular: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

NIF: Q0801576J

Domicili social: Carrer dels Vergós, 44, 08017, Barcelona

Telèfon: +34 93 366 30 00

Correu electrònic: [email protected]

Termes i condicions d’accés al lloc web i a l’app T-mobilitat

L’accés al lloc web i a l’app T-mobilitat és responsabilitat exclusiva dels usuaris i usuàries i implica que coneixen i accepten les advertències legals, i aquests termes i condicions d’accés i ús.

L’accés als serveis oferts a través del web www.fgc.cat/t-mobilitat i de l’app és gratuït i requereix, amb caràcter general, la subscripció prèvia o el registre d’usuaris (a través del web o de la app FGC T-Mobilitat)

Si l’usuari o usuària no està d’acord amb el contingut d’aquestes condicions generals de navegació, ha d’abandonar el lloc web i/o ha d’esborrar l’app, sense poder fer-ne ús, ni poder accedir ni disposar dels serveis que ofereix.

L’usuari o usuària garanteix la veracitat i l’autenticitat de la informació comunicada a conseqüència de la contractació dels serveis que s’exigeix en el registre d’usuari i s’obliga, així mateix, a mantenir aquesta informació actualitzada.

Les connexions amb altres llocs web que hi pogués haver, així com l’ús que l’usuari o usuària en pot fer, estan subjectes a aquests termes i condicions d’accés i ús i als condicionaments específics eventuals que els llocs web esmentats requereixin. Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida.

FGC vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen a la web i a l’app i es reserva el dret de modificar-ne el contingut. FGC no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les errades en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquesta web i/o app. Pot modificar, en qualsevol moment que ho cregui oportú, la configuració d’aquesta app, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, o impedir-ne l’accés, i ha de procurar informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació a l’app o enllaç a la web www.fgc.cat/t-mobilitat

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixin els drets de propietat de tercers i de continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que constitueixi la realització d’una ofensa penal o hi inciti.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part de les persones usuàries, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta de persones usuàries o al personal de FGC, en particular en els continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

FGC podrà prohibir l’accés a la web i/o a l’app a qualsevol usuari o usuària que realitzi qualsevol de les conductes esmentades en els paràgrafs anteriors, i en la clàusula ‘Termes i condicions d’ús del lloc web i de l’app T-mobilitat’ del present document, que en cap cas tenen caràcter limitador.

FGC pot oferir enllaços, directament o indirecta, a recursos o llocs d’Internet que es trobin fora d’aquesta web i/o app. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s’ofereixin a la plataforma de destinació.

En cas que existeixi qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d’aquesta web i els documents que en constitueixen l’origen, prevaldrà allò que s’indica en aquests últims, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i el seu contingut.

FGC pot modificar, en qualsevol moment que ho estimi oportú, la configuració d’aquest lloc web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, o impedir l’accés a aquest, i procurar informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació en el lloc web.

Termes i condicions d’ús del lloc web i de l’app T-mobilitat

L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat dels serveis i dels continguts del lloc web i de l’app i a no fer-los servir per a activitats il·lícites o constitutives d’un delicte, o que infringeixin el que s’estableix en aquestes condicions o altres textos legals d’FGC, a la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o a qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic. L’ús que es faci de la informació que conté aquest lloc web i/o app és responsabilitat exclusiva de l’usuari o usuària.

Així mateix, a títol merament enunciatiu i en cap cas limitador o excloent, l’usuari es compromet a no introduir, ni transmetre ni difondre:

 • Continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • Continguts que promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
 • Informació o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts tant constitucionalment com als tractats internacionals.
 • Informació a tercers no autoritzats dels noms d’usuaris i les contrasenyes (si la contrasenya arriba a un altre usuari, es compromet a informar-ne a FGC).
 • Informació o continguts que impliquin la violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Publicitat no autoritzada o sol·licitada, correus brossa, correus electrònics en cadena, estructures piramidals, etc.
 • Programes de dades (virus i “malware”) que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, als seus proveïdors o a tercers usuaris d’Internet.

Exoneració de responsabilitats

FGC no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers dels usuaris d’aquesta web, de webs de tercers i/o de l’app o plataformes de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes.

 • FGC no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquesta web i/o app.
 • FGC no pot controlar la utilització que facin els usuaris i usuàries de lloc web i de l’app i dels seus continguts, i per aquest motiu no és responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d’un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial, ni tampoc de l’incompliment que faci l’usuari d’aquestes condicions d’accés i ús, així com de qualsevol altra condició que es pugui trobar en aquesta web i/o app respecte de qualsevol dels seus serveis, sens perjudici, en tot cas, de les accions legals que corresponguin a FGC, o a tercers.
 • FGC no garanteix ni es responsabilitza que l’accés al lloc web i/o l’app sigui ininterromput o es trobi lliure d’errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l’accés i l’ús d’aquesta web i/o app. No pot garantir la disponibilitat permanent i la continuïtat quant al funcionament del lloc web i de l’app, ni a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que s’hi inclouen.

D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web i/o l’app, dels seus serveis i de l’ús que els usuaris i usuàries puguin fer-ne. En qualsevol cas, FGC farà tots els esforços possibles per mantenir la disponibilitat continuada d’aquesta web i/o app.

Així mateix, FGC no es fa responsable de les possibles errades o deficiències de seguretat que puguin produir-se per la utilització, per part de l’usuari o usuària, d’un dispositiu no adequat, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat, ni dels danys, les errades o les inexactituds que puguin derivar-se d’un mal ús o funcionament.

L’usuari accepta que FGC, ha creat i desenvolupat de bona fe el lloc web i l’app amb informació procedent de fonts internes i externes, i que l’ofereix en el seu estat actual als usuaris i usuàries, malgrat que pugui incloure imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera FGC, de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el lloc web i l’app li pugui ocasionar durant la navegació.

En el supòsit que l’usuari o usuària causi qualsevol tipus de danys o perjudicis a tercers, aquest usuari n’és l’únic responsable. Així mateix, l’usuari es fa càrrec de les despeses, els costos i, si escau, les indemnitzacions que es puguin derivar de procediments judicials motivats per l’incompliment del que s’estableix en aquestes condicions i a la normativa aplicable.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts incorporats o que s’incorporin al lloc web i/o a l’app (a títol merament expositiu però no limitatiu, les fotografies, vídeos, textos o software que fa funcionar el lloc web i/o l’app) es qualifiquen com a creacions tutelades pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. També les marques els rètols, els signes distintius i els logotips que apareixen al lloc web i/o a l’app, així com el seu disseny, són titularitat d’FGC o han estat objecte de llicència o de cessió per part del seu titular i estan degudament registrats o en procés de registre. Tots ells són titularitat d’FGC o han estat objecte de llicència o de cessió per part del seu titular.

L’ús no autoritzat o indegut d’aquests elements és una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’FGC.

L’accés al lloc web i/o a l’app no suposa, en cap cas, l’adquisició per part de les persones usuàries de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.  No obstant això, l’usuari o usuària pot visualitzar lliurement el lloc web i/o l’app, els seus continguts, i descarregar-los per a ús personal i no comercial, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats, ja sigui a títol gratuït o onerós.

Sense perjudici de quan apliqui la corresponent limitació vigent en matèria de còpia privada, queda prohibida a qualsevol usuari o usuària, sense l’autorització prèvia per escrit d’FGC dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d’una altra propietat dels continguts, amb caràcter enunciatiu però no limitador, la realització dels actes següents, tant respecte del lloc web i/o l’app com dels seus continguts:

 • Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a disposició del públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que triï.
 • Qualsevol forma de distribució, inclosos, sense caràcter limitador, la venda, el lloguer i el préstec.
 • Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma de la totalitat o part del lloc web i/o l’app o dels seus continguts.
 • Qualsevol forma de transformació, total o parcial, inclosa la creació de productes i serveis derivats.
 • Qualsevol altra forma d’accés que inclogui les formes anteriors o altres de diferents.
 • Qualsevol forma, directa o indirecta, d’extracció i reutilització de la totalitat o d’una part substancial del contingut de qualsevol base de dades, i l’extracció o la reutilització repetida o sistemàtica de les seves parts no substancials.

En conseqüència, la posada a disposició i l’ús de les dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d’àudio i de vídeo i el programari propietat d’FGC, o dels seus proveïdors, i qualsevol altre contingut, no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’usuari.

Procediment en cas d’actuacions il·lícites

En el supòsit que qualsevol usuari o usuària o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat al lloc web i/o a l’app, en particular, que revelin la violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual, o altres drets, ha d’enviar una notificació a FGC, mitjançant el formulari disponible des de l’app i/o pàgina web, la qual ha de contenir la informació següent:

 • Dades personals de la persona que reclama: nom, adreça, telèfon i adreça electrònica.
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita i la indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització al lloc web i/o a l’app.
 • En cas que hi hagi una violació de drets: dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per representar-lo i la seva signatura.
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i que la utilització dels continguts o la realització de les activitats descrites té un caràcter il·lícit. 

En tot cas, FGC vetllarà perquè els continguts del lloc web i de l’app no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista ni difamatori, ni fomentin la violència. Així mateix, procura evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris i usuàries.

Protecció de dades de caràcter personal

Per conèixer com tractem les dades de caràcter personal, consulta la Política de privacitat i de protecció de dades personals del lloc web i l’app de la T-Mobilitat.

Política de cookies

Què són les cookies i per a què s’utilitzen?

La paraula “cookies” (‘galetes’) és el terme anglès que s’utilitza per denominar els petits fitxers de text que es descarreguen al navegador de l’equip (ordinador, telèfon mòbil, tauleta, etc.) d’un usuari en navegar en un lloc web, aplicació o plataforma informàtica. Les cookies, que permeten recollir de manera automàtica diferents tipus d’informació, aporten grans avantatges en la prestació de serveis de la societat de la informació, ja que faciliten i agilitzen la navegació per Internet, i també ens ajuden a millorar la qualitat dels serveis que prestem als nostres usuaris.

Si en vols més informació, consulta la nostra pàgina de Política de cookies.

Enllaços a tercers

Al lloc web s’han inclòs enllaços a altres pàgines web d’entitats alienes a l’ATM, que no assumeix la responsabilitat derivada dels seus continguts, així com tampoc dels productes o els serveis que ofereixin ni dels possibles virus o programari maliciós que puguin contenir.

Enllaços al lloc web www.fgc.cat/t-mobilitat i altres webs d’FGC

A l’app s’han inclòs enllaços a pàgines web de la T-mobilitat i l’ATM.

Queda terminantment prohibit que l’usuari o usuària dugui a terme alteracions en aquest en aquest lloc web i/o a l’app que puguin afectar-ne el contingut, com ara accions relacionades amb vincles (o enllaços) i modificacions similars. També es prohibeixen els enllaços amb aquest lloc web des de pàgines web o altres mitjans contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge d’FGC.

L’usuari o usuària ha de saber que està accedint a aquest lloc web i, a més, en el seu navegador ha d’aparèixer l’URL corresponent a la pàgina amb la qual enllaça.

Legislació i jurisdicció

Els termes i condicions d’accés i ús i qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web i/o app es regulen pel que disposa la legislació d’aplicació en l’àmbit d’FGC. En cas que hi hagués qualsevol controvèrsia derivada de l’accés a aquest lloc web i/o a l’app i de l’ús dels seus continguts i serveis, així com de la interpretació i el compliment d’aquestes condicions generals i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web i/o app, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament als jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Publicació i modificació dels Termes i Condicions d’accés i d’ús del lloc web i de l’app de la T-mobilitat

Els termes i condicions d’accés i ús es troben a disposició de tothom que accedeixi al lloc web i a l’app. El seu contingut s’adaptarà d’acord amb les modificacions que es produeixin en la legislació aplicable. Per això, suggerim que consulti aquests Termes i Condicions d’accés i ús de forma freqüent per verificar els seus canvis a través del temps.