FGC

RESPONSABILITAT SOCIAL

FGC, de forma voluntària, assumeix davant dels seus clients, persones que treballen a l’empresa, Administració, proveïdors, etc., els següents compromisos:

1.- Amb la seguretat i la qualitat dels serveis ferroviaris i de lleure:

Ens comprometem a vetllar per la seguretat del nostre sistema de transport i de les instal·lacions de turisme i muntanya, aplicant el principi de prevenció més enllà del compliment dels mínims legals exigibles. En el mateix sentit entenem que es indissociable la promoció de la qualitat, basada en la professionalitat, la innovació, la orientació al client i la millora contínua en els nostres processos de prestació del servei, de manteniment del material i infraestructures i els processos corporatius de suport.

2.- Amb la sostenibilitat econòmica empresarial:

Ens comprometem a treballar per obtenir la màxima eficiència en la gestió dels recursos que la societat posa a les nostres mans.

3.- Amb les persones que treballen a FGC:

Ens comprometem a desenvolupar polítiques enfocades a oferir una ocupació de qualitat que afavoreixi el desenvolupament personal i professional, la igualtat d’oportunitats, la motivació i la salut i seguretat en el treball de les persones que formen part de l’empresa.

4.- Amb el medi ambient:

Ens comprometem a incorporar en la nostra estratègia empresarial la preservació del medi ambient, eliminant, i quan no sigui possible, minimitzant els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que pugui generar l’exercici de la nostra activitat.

5.- Amb l’accessibilitat universal:

Ens comprometem amb els principis de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom, de tal manera que les nostres instal·lacions i trens facilitin l’accés, en condicions de total autonomia, a les persones que, de forma permanent o temporal, ho facin precís.

6.- Amb el civisme i la convivència:

Ens comprometen a fomentar el civisme i la convivència en els nostres trens i instal·lacions, impulsant que totes les persones que treballen a FGC com clients, empreses contractades, etc., actuïn i defensin aquests valors.

7.- Amb el país:

Ens comprometem a contribuir a la cohesió social i a l’equilibri territorial del nostre país, actuant com a motor econòmic en els territoris on es desenvolupa la nostra activitat, i incorporant en tota la gestió i en totes les activitats el compromís més ferm amb el nostre país, amb la nostra llengua i amb la nostra cultura pròpia, així com la conservació i protecció del patrimoni industrial i arquitectònic fruit de la historia d’FGC.

8.- Amb la nostra societat i comunitat:

Ens comprometem a tenir en compte i incorporar en l’estratègia i projectes empresarials les necessitats i els interessos de les parts interessades (clients, personal, proveïdors, societat, administració, territori, etc.) fent-los compatibles amb la sostenibilitat d’FGC com a empresa.

9.- Amb la bona governança empresarial:

Ens comprometem a gestionar amb criteris de transparència, difonent i comunicant les nostres activitats de forma accessible i sotmetent-les a processos de verificació interns o externs garantint la seva fiabilitat i credibilitat.

10.- Amb els valors ètics i socials:

Ens comprometem a requerir dels nostres proveïdors i socis de negoci actituds enfocades al desenvolupament sostenible i respecte al medi ambient compatibles amb els principis de responsabilitat social d’FGC. En aquesta línia assumim com a propis els compromisos del Pacte Mundial de les Nacions Unides, fent nostres els seus principis de conducta en matèria de drets humans, drets del treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

X